Виртуелни матичар ПДФ Штампај Е-пошта

Са овог портала можете директно попунити и проследити образац захтева за издавање извода и уверења из матичних књига и књига држављања које се воде за град Лесковац и то: матично подручје Лесковац, Доње Синковце, Горње Стопање, Братмиловце и Бобиште. За попуну и слање захтева изаберите једну од понуђених опција и следите даља упутства:

Захтев за издавање извода из матичне књиге рођених

Захтев за издавање извода из матичне књиге венчаних

Захтев за издавање извода из матичне књиге умрлих

Захтев за издавање уверења о држављанству


НАПОМЕНА ЗА НАРУЧИОЦА
:

Подаци за лице се попуњавају из личне карте.

У случају одбијања захтева, бићете контактирани телефоном или е-поштом

Свака злоупотреба ове услуге је Законом кажњива.

Изводи и уверења се шаљу препорученом поштом или пост-експресом, након приспеле потврде о уплати одговарајућих такси.

Потврде о уплати такси можете:

1. послати оригинале уплатница препорученом поштом, на адресу: "Градски услужни центар", Трг Револуције бр.45, 16000 Лесковац

2. факсом на број: 016/215-631 или 215-664

3. скенирати и послати на наш e-mail: Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели. .

Достава тражених докумената врши се од дана пријема потврде о уплати.

Поштарина се плаћа приликом преузимања документа.


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЛИЦА ЧИЈИ СУ ПОДАЦИ УПИСАНИ У МАТИЧНЕ КЊИГЕ ДРЖАВЉАНА НА ПОДРУЧЈУ МЕСНИХ КАНЦЕЛАРИЈА ГРАДА ЛЕСКОВЦА И МАТИЧНЕ КЊИГЕ И КЊИГЕ ДРЖАВЉАНА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ УРОШЕВАЦ, КАЧАНИК, ШТИМЉЕ И ШТРПЦЕ, ЧИЈЕ ВОЂЕЊЕ ЈЕ ПОВЕРЕНО ГРАДУ ЛЕСКОВЦУ

Лица чији су подаци уписани у матичне књиге и књиге држављана на подручју месних канцеларија града Лесковца, и општинама Урошевац, Качаник, Штимље и Штрпце, а која имају пребивалиште односно боравиште ван подручја града Лесковца, захтев за издавање извода из матичне књига (рођених, венчаних и умрлих) и уверење о држављанству и потврде о уплати одговарајућих такси, могу послати факсом на број 016/215-631 или путем поште на адресу:

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

"ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ"

- "Градски услужни центар", Трг Револуције бр.45, 16000 Лесковац

- матичару града Лесковца или

- матичару општина Урошевац, Качаник, Штимље и Штрпце

За додатне информације у вези издавања извода и уверења можете контактирати матичара града Лесковца на телефон: 016/213-325, матичара за општине Урошевац, Качаник, Штимље и Штрпце на телефон 016/255-351 и шефа одсека за послове месних канцеларија на телефон 016/200-818.


За издавање извода из матичних књига и уверења о држављанству плаћа се:

републичка административна такса и накнада трошкова  и то:

  1. за извод из матичних књига (рођених, венчаних и умрлих)
  • 420.00 динара на име републичке административне таксе на жиро рачун 840-742221843-57, број модела 97 и позив на број 21-058;
  • 120.00 динара на име накнаде трошкова на жиро рачун 840-742341843-24, број модела 97 и позив на број 21-058;  
  • + ПТТ трошкови  види ценовник.

 

 

2.    за уверење о држављанству): 

  • 740.00 динара на име републичке административне таксе на жиро рачун 840-742221843-57, број модела 97 и позив на број 21-058;  
  • 120.00 динара на име накнаде трошкова на жиро рачун 840-742341843-24, број модела 97 и позив на број 21-058;  
  • + ПТТ трошкови  види ценовник.

 

 

3. за извод из матичних књига (на међународном обрасцу):

  • 690.00 динара на име републичке административне таксе на жиро рачун 840-742221843-57, број модела 97 и позив на број 21-058;  
  • 500.00 динара на име накнаде трошкова на жиро рачун 840-742341843-24, број модела 97 и позив на број 21-058;  
  • + ПТТ трошкови  види ценовник

 

 

За додатне информације можете контактирати матичара града Лесковца на телефон: 016/215-631 или на e-mail:  Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели. .

Потребне информације можете добити и позивањем говорног аутомата на број 016/213-946.

Тражена документа искључиво шаљемо на подручју Републике Србије.

Ажурирана страница Јун 2015. године.


 
Program evropskog partnerstava sa opštinama