Индустријске зоне ПДФ Штампај Е-пошта

Индустријске зоне и индустријски паркови

  Генералним урбанистичким планом града Лесковца 2010-2020.године, предвиђено је укупно 9 радних зона: Северна зона (1), Невена (2), Његошева (3), Радна зона 58 (4), Здравље (5), Бунибродске ливаде (6), Зона М1 (7), Лебански пут (8) и Зелена зона (9).

У Генералном урбанистичком плануиздвојене су следеће просторне целине са доминантном наменом – привређивање:

Spisak industrijskih zona

Radna zona/kompleks površina (ha) 

Ukupna površina (663.67ha)

Postojeće radne zone:

Severna  zona 

64.09

Nevena 

65.36

Njegoševa

61.02

Zona 58

82.58

Zdravlje

20.40

Planirane radne zone:

Južna zona bunibrodske livade

161.76

Zona duž puta M1

90.60

Zona duž  Lebanskog puta

17.92

Zelena  agrobiznis zona 

99.94

 

    

Северна зона”  је регулисана планским документом ПГР 15 којим је дефинисана следећа инфрасруктурна опремљеност:

    industrijske-zone2.jpg
  • Водовод: 1300 метара са новим ПВЦ цевима Ø 250 мм у пречнику,
  • Канализација:  атмосферска канализациона мрежа и сливници дуж у дужини око 1300 метара цеви пречника Ø 250 мм,
  • Струја и јачина доступне електричне енергије: две трафо-станице 10/0.4 кВ и изградња 10 кВ кабла за електро снабдевање у дужини од укупно 1850 м.
  • Гас: гасна станица на самој граници зоне
  • Телефонске линије: да
  • Приступ интернету (оптички каблови, КДС оператери, и сл.) да
  • Приступне саобраћајнице и њихова удаљеност од регионалне/националне путне инфраструктуре: да, уклањање постојећег застора од гранитне коцке на целој дужини саобраћајне и логистичке области и асфалтирање, изградњу бициклистичке стазе и тротоара за пешаке што ће обезбедити лакши приступ за запослене у комплексу ТФП-а са предвиђеним зонама слободне комуникације, 8 км од аутопута Београд-Скопље.

Северна зона приказана је бројем 1 у графичком приказу Генералног урбанистичког плана 2010-2020.

 

 Невена радна зона” регулисана је ПГР 16  са инфрастуктурним капацитетима       

 •регулисана је ПГР 16  са инфрастуктурним капацитетима:

Водовод:, Ново постројење водоводаса ЦС капацитета 380л/с.

•Цевовод профила ЛØ300мм односно СØ350мм од ЦС ка Невени.

•Цевовод профила ЛГØ500мм односно КМØ400мм од ЦС ка граду.

•Канализација: Колектор Б 220/195цм који се наставља колектором ПЕØ1200мм који иде до ЦППОВ у Богојевцу. Колектор КЦТØ500мм који одводи отпадне воде из насеља Обрад Лучић и Тзв. индустријски колектор профила ПЕØ700мм.

•Струја и јачина доступне електричне енергије:ТС 400/220/110кВ „Лесковац 2” представља основно разводно постројење за напајање Лесковца и околине, путем 110кВ ДВ. КапацитетТС 400/220/110кВ „Лесковац 2” је 300+150 МВА.д. 

•Гас: гасна станица на самој граници зоне

•Телефонске линије: да

•Приступ интернету (оптички каблови, КДС оператери, и сл.) да

•Приступне саобраћајнице и њихова удаљеност од регионалне/националне путне инфраструктуре: Будућа обилазница око града поклапа се са трасом државног И реда број 1, у источном делу плана, а у северном делу то је траса планиране саобраћајнице, која ће се након изградње поклопити са правцем пружања државног пута ИИ реда број 9. На укрштају ова два правца планирана је расксница са кружним током саобраћаја. План тангира магистрална пруга са западне стране, са северне стране града Лесковца, 8 км од аутопута Београд-Скопље.


Невена радна зона приказана је бројем 2 у графичком приказу Генералног урбанистичког плана 2010-2020.

 

Његошева радна зона” дефинисана ПГР7 са инфрастуктурним капацитетима: "

дефинисана ПГР7 са инфрастуктурним капацитетима: 

Водовод: Цевовод профила КМØ225мм односно СØ150мм, са прелазом испод пруге, у Ул.Булевар Николе Пашића, јужни тротоар, до раскрснице са Ул. Индустријска ИИ;

Цевовод профила СØ200мм и КМØ225мм у Ул. Булевар Николе Пашића, јужни тротоар, од Ул. Индустријска ИИ према насељу Бобиште; 

-Цевовод профила СØ200мм у Ул. Индустријска ИИ, источни тротоар;

-Цевовод профила СØ200мм, са прелазом испод пруге, у Ул. Моравској, источни тротоар;

-Цевовод профила КМØ300мм, са прелазом испод пруге, код подвожњака 

-Цевовод профила СØ300мм у Ул. Његошевој, северни тротоар;

Канализација: Индустријски" колектор профилаØ600мм у Ул. Индустријска ИИ и профила Ø700мм у Ул. Булевар Николе Пашића;

-"Невенин" колектор профила Б 300/450мм у Ул. Булевар Николе Пашића;

-Колектор профила ПЕØ500мм у Ул. Пешачкој;

-ФЦС у Ул. Моравској;

-ФЦС у Ул. Јадранској;

-ФЦС у подвожњаку, за препунпавање атмосферских вода из подвожњака и

-ФЦС у Ул. Мотел "Атина"

Струја и јачина доступне електричне енергије:Изграђене су следеће трафо станице са прикључним 10 кВ водовима и НН расплетом:ТС 10/0.4 кВ „Текстикол“,ТС 10/0.4 кВ „ Рул“,ТС 10/0.4 кВ „ Бим Комерц“,ТС 10/0.4 кВ „Моравска 1,ТС 10/0.4 кВ „Моравска 2,ТС 10/0.4 кВ „,Текстилна школа,ТС 10/0.4 кВ „,Србијанка,ТС 10/0.4 кВ „Аутобуска станица“.,ТС 10/0.4 кВ „Његошева“,ТС 10/0.4 кВ „Машинотекс“,ТС 10/0.4 кВ „Звезда огледала“,ТС 10/0.4 кВ „Универзал“,ТС 10/0.4 кВ „Кооператива“,ТС 10/0.4 кВ „Мотел“

Телефонске линије: у простору обухвата плана постоји изграђена јавна електронска комуникациона мрежа која је доступна са фиксне локације и омогућава корисницима услугу универзалног и широкопојасног сервиса са дирекним телефонским прикључком.

Приступ интернету (оптички каблови, КДС оператери, и сл.) да

Приступне саобраћајнице и њихова удаљеност од регионалне/националне путне инфраструктуре Западном границом плана пролази једноколосечна магистрална пругаЕ 70/Е 85: Београд-Младеновац-Лапово-Ниш-Прешево-државна граница(Табановци)

Његошева радна зона приказана је бројем 3 у графичком приказу Генералног урбанистичког плана 2010-2020.

 

План детаљне регулације за „блок 58”

Водовод: на подручју Блока 58 снабдевање корисника водом остварено је преко неплански грађене водоводне мреже која је повезана на централни градски систем водоснабдевања. Дуж постојећих улица изграђена је водоводна мрежа која својим профилима не задовољава по капацитету. Постојећа водоводна мрежа рађена је углавном од салонитних, азбест-цементних, цеви које не задовољавају санитарне стандард.

Канализација:На подручју Блока 58, дуж постојећих улица, изграђена је канализациона мрежа општег типа. Постојећа канализациона мрежа повезана је на примарни, тзв. индустријски, колектор профила Ø600 мм

Струја и јачина доступне електричне енергије: На подручју Блока 58, постоји изграђено десет ТС 10/0.4 кВ, различитих типова и снага, са прикључним 10 кВ кабловским водовима и НН расплетом. Већи број постојећих трафо станица је у функцији обезбеђења квалитетног и сигурног електроенергетског напајања производних погона, које се у овом периоду не користе са максималним степеном искоришћења, док су трафо станице које служе за напајање електричном енергијом стамбених зона овог блока, максимално искоришћене.

Гас:На простору Блока 58 не постоји изграђена ни гасоводна мрежа ни мрежа топлификације.

Телефонске линије: да

Приступ интернету (оптички каблови, КДС оператери, и сл.) да

Приступне саобраћајнице и њихова удаљеност од регионалне/националне путне инфраструктуре:Поред државног пута првог реда М1 – Београд – граница Македоније на посматраном подручјуод постојећих саобраћајница присутан је државни пут првог реда М9 који повезује град Лесковац са ауто путем  на коридору 10.

Зона 58 приказана је бројем 4 у графичком приказу Генералног урбанистичког плана 2010-2020.·   

 

„Здравље радна зона” регулисана ПГР 10 са инфрастуктурним капацитетима: 

-Водовод: Цевовод чисте воде до резервоара “Рударска коса“.

-Цевовод профила ПЕØ1000мм од резервоара “Рударска коса“ до Ул. Солунских ратника, код Полимермера, који је главни довод воде из водосистема “Барје“ ка граду.

-Цевовод профила ДЛØ500мм у Ул. Солунских ратника и Ул. Радничкој, од Полимермера до Ул. Влајкове. Овај цевовод спаја примарни цевовод ПЕØ1000мм са цевоводом профила ЛГØ400мм у Ул. Влајковој.

-Цевовод профила ЛГØ400мм, од Ул. Радничке 

-Канализација: Колектор профила ПЕØ1000мм и КЦ

-ТØ800мм у Ул.Зејнила Ајдинија који сенаставља на колектор профила Б 160/120 цм у Ул.Николе Скобаљића. 

-Колектор профила КЦ-ТØ600мм којије прикључен на којектор у Ул.Зејнила Ајдинија И који пролази кроз комплекс Водовода и комплекс Здравља и избија на Ул.Влајкову те долази до раскрснице са Ул.Охридском јужно од затвора. Овај колектор прихвата и одводи отпадне воде из Охридског насеља а димензионисан је да прихвати и отпадне воде из насеља Рударе и Доња Јајина.

-Колектор профила КЦ-ТØ300мм који иде источно од насеља Славко Златановић и прихвата и одводи отпадне воде овог насеља до колектора у Ул.Солунских ратника.

-Колектор Б 60/90 цм у Ул.Бориса Кидрича

-Струја и јачина доступне електричне енергије:На простору обухвата плана изграђен је системелектроенергетске мреже и то надземних, подземних водоваи трафо станаци различитихнапонских нивоа, а све у циљу што стабилнијег и квалитетнијег напајања електричном енергијом овог подручја

-Гас: не постоји

-Телефонске линије: На простору обухвата плана постоји изграђена телекомуникациона инфраструктура која се састоји од ТК канализације, подземних и ваздушних бакарних каблова приступне мреже, локалних и магистралних оптичких каблова, базних радио станица и остале телекомуникационе опреме.

-Приступ интернету (оптички каблови, КДС оператери, и сл.) да

-Приступне саобраћајнице и њихова удаљеност од регионалне/националне путне инфраструктуре: За уличну и путну мрежу на подручју плана је карактеритично да је недовољно изграђена, функционално неприлагођена и да сепримарни саобраћајни правци међусобно повезују у рубном подручју зоне.

Здравље радна зона приказана је бројем 5 у графичком приказу Генералног урбанистичког плана 2010-2020. 

 

 

Зелена зона” је након усвајања ПГР 16 дефинисана као реализована зона.

након усвајања ПГР 16 дефинисана као реализована  зона.

•анализација: канализациона мрежа у дужини од 1200 - Ø250 -400,

•Струја и јачина доступне електричне енергије:У току је опремање трафо станице, повезивање на електрични мрежу и изградња кружног тока за повезивање индустријске зоне са путем првог реда приоритета број 1. 

•Гас: гасна станица на самој граници зоне

•Телефонске линије: не

•Приступ интернету (оптички каблови, КДС оператери, и сл.) не

•Приступне саобраћајнице и њихова удаљеност од регионалне/националне путне инфраструктуре: главни путеви са расветом у дужини од 1240м у самој зони. Зелена зона налази се на путу првог реда приоритета број 1, са северне стране града Лесковца, 8 км од аутопута Београд-Скопље.

Зелена зона обухвата површину од 98 ха, у власништву града Лесковца. Кроз саму Зону пролази магистрални пут М1 и дели Зону на два дела. Западни део Зоне је поврсине 42 ха,  потпуно је инфраструктурно опремљен и представља део Зоне предвиђен за развој прехрамбене индустрије. 

                                                                                               

Информације о изграђеној инфрастуктури:

I фаза – примарна инфрастуктура (доводјење инфрастуктуре до зоне) 

Уговорена вредност: 41.999.000,00 без ПДВа

Предмет уговора: Полагање 10КВ кабла до зелене зоне, Фекална канализација, Водоводна мрежа

II фаза – секундарна инфраструктура (инфраструктура у зони)

Уговорена вредност: 46.742.808,23 без ПДВа.

 Предмет уговора:

Изградња саобраћајница (1240 м)

Улично осветљење

Водоводна мрежа (Ø160) 

Канализација  (Ø250-400)

Сви уговорени радови су завршени.

Изграђена унутрашња инфраструктура у Зеленој Зони је прикључена на спољну инфраструктуру.

Урађен Пројекат парцелизације и препарцелизације земљишта.

Зелена зона приказана је бројем 10 у графичком приказу Генералног урбанистичког плана 2010-2020.

 

Списак најзначајнијих компанија смештених у индустријским зонама/парковима, 2013

Бр.

Назив радне зоне

Компаније

1.

Северна зона”

Уми-Пек, Млекара (86 запослених), Прима  Нова (62 запослена), Југпром (125 запослених), Томако(47 запослених) Моравка ПРО(15 запослених) хладњача Улпин-Ленекс; замрле текстилне индустрије: Летекс, Лескотекс (2 запослена) Синтетика и Зеле Вељковић (у ликвидацији) и Зевелон у стечају; затим ДЦП Хемигал  (97 запослених) АИК Лесковац, Цвећар.

Нове инвестиције на овом простору су: Фалке (79 запослених) (реактивирање браунфилд локације-Инкол) и Бонта Италијане (8 запослених) (гринфилд локација). Зона је комунално опремљена, и делом је у функцији. Карактерише је велики број браунфилд локација

2.

Невена”

 

"Невена" и "Невена-Колор" (80 запослених); складишта и стоваришта: "Невпром" (14 запослених), "Морава Комерц" ( и др.; изложбени салон за продају моторних возила "Ауто Моторс", производња столарије "Бор стил", комплекс бензинске станице "Еко" и др. Као највећа браунфилд локација на овом простору издваја се комплекс транспортног предузећа "Југекспрес".  Зона је комунално опремљена.

3.

Његошева”

 

Комплекси трговинске делатности, складишта и стоваришта: "Идеа", "Техномаркет" (2 запослена) "Нелвас" (11 запослених) "4М" (9 запослених) и "Гали" - салон намештаја; комплекси дрво-прерађивачке индустрије и производња намештаја:"Утензилија", "Лескодрво", "Универзал"(103 запослених) електроинидустрија "Рул", "Југохем"(30 Запослених) "Срболек" (купио Јеанци и планира почетак рада до краја године) "Дугмекомерц" (1 запослени) "Бимтекс"(47 заполсених) "Мартес"  угоститељски објекти: "Парк" и "Видиковац" (2 запослена) мотел "Атина"  – који није у функцији; услужни садржаји: ауто сервис "Огњановић" ( 5 запослених) и бензинска станица "НИС Петрола" ; Највеће  браунфилд  локације су: "Дрвни комбинат" и стовариште "Југопетрола"; ревитализоване или у фази ревитализације су комплекси: "Градитеља", "Машинотекса", "Будућности". Зона је великим делом комунално опремљена.

4.

Зона 58”

Интерлеминд, Леминд-Пролетер, "ПWW", Ливница, Галпрес, Младост, Јона и др. Највеће  браунфилд  локације су: Ресорт, Монтажа, Победа, Победа  Морава и Фабрика бетона. Комплекси мале привреде и услуга формирани су: уз Ул. Његошеву - изложбено-продајни салони Есперт и Гали, производња хлеба Златни пек, две бензинске станице и др.; али и унутар блока 58 – Графика, Мала вага, Браћа Ђокић и др. 

5.

Здравље”

 

Комплекс фармацеутске индустрије "Здравље Актавис", налази се у јужном делу града; комплекс је скоро у потпуности плански реализован и егзистира на овој локацији из периода 1961-1965.год.

 
Program evropskog partnerstava sa opštinama