Људски ресурси ПДФ Штампај Е-пошта

   Становништво (број становника и стопа раста)

Промене у броју становника Србије (без података за АП Косово и Метохију) у првој деценији 21. века, под великим су утицајем турбулентних дешавања током 1990-их. Рат на просторима бивше СФРЈ и његове последице, пре свега у виду великог броја избеглица и интерно  раселјених лица (ИРЛ) знатно су ублажиле депопулационе тенденције и замаглиле слику реалног емиграционог таласа становништва из Србије у последњих 20 година. Приликом поређења података последња два пописа мора се водити рачуна да није примењен исти концепт укупног становништва, али и да су Албанци с југа Србије бојкотовали Попис 2011.  У недостатку званичних пописних података који би могли бити искоришћени за методолошки коректно израчунавање популационог раста, као и  званичних процена броја становника који је бојкотовао Попис 2011, урађена су прерачунавања аутора на основу којих је нето емиграција у међупописном периоду 2002- 2011. процењена на 65 хилјада, а смањење укупног становништва на 363 хилјада (што је за око 50 хилјада више од званичних података). Негативан природни прираштај је износио 297 хилјада.

Смањење становништва је знатно веће на југу него на северу земље. Између два пописа у Лесковцу је дошло до депопулације која упозорава. Према званичним подацима последњег пописа 2011. године, на територији нашег града живи 144.206 становника, што је за 12.046 мање у односу на попис 2002. год. Основни разлози велике депопулације леже у ниском фертилитету и у изузетно високим стопама смртности. Негативни природни прираштај износи -6,7 на 1000 становника. Миграција, односно изузетно изражено исељавање из региона (посебно младих) је велики проблем града, иако  се наставља вишедеценијски тренд присутан на нивоу целе Србије: миграције из села ка граду.

Старење укупне популације (посматрано од средине 20. века) је процес који у Лесковцу, а и у  Србији траје већ више од 40 година, почев од краја 1960-их када је становништво било демографски најмлађе. Уз просечну старост од 41,52 године, (Србија 41,57 година), индекс старења од 111.71 у Лесковцу,  Србија 114.32 је 2011. год. међу демографски најстаријим землјама света.

Према првим подацима пописа пољопривреде 14% од укупног становништва је пољопривредно становништво. Степен образовања становништва града, као и структура стручне понуде је неповољнија него у Републици Србији, а далеко заостаје и за потребама развоја Града. 


Извор РЗС
    * Број становника по претходној методологији (ранијих пописа – пре 1991. године)

 

Број и структура запослених


Извор: РЗС, Општине и Региони у Србији 2013. године

 

Запосленост по делатностима

Извор: Републички завод за статистику, Општински годишњак

 

Структура становништва по старости у Лесковцу 2014

 

 

Становништво по школској спреми и писмености у Лековцу 2014

 

Незапосленост

Извор: НСЗ, филијала Лесковац

 

Инвалидитет

 

 

 

 

 

 

 

 
Program evropskog partnerstava sa opštinama