Градски пројекти ПДФ Штампај Е-пошта

Зелена зона - регионална развојна шанса

Зелена зона је формирана индустријска зона на територији града Лесковца у циљу да се обезбеде нове инвестиције у прерађивачкој индустрији пољопривредних производа, и представља најзначајнији стратешки пројекат града Лесковца, као и читавог југа Србије у подршци развоја пољопривредне производње.

У оквиру пројекта „Зелена зона", град Лесковац је потписао споразум о сарадњи на даљем развоју Зелене зоне са 14 општина Јабланичког и Пчињског округа. Подручја ова два округа распростиру се на 6.289 квадратних километара. Под пољопривредним површинама налази се 351.611 хектара, а под шумама 234.000 хектара. Шира околина око реке Мораве претворена је у велики повртарски регион, познат по производњи паприке, парадајза, кромпира и других повртарских и воћарских култура.

Међутим, пољопривредн апроизводња у Јабланичком округу, као и читавој јужној Србији, је индивидуалног карактера. Величина пољопривредних парцела је у највећим случајевима око 1 ха. Због тога је био неопходан организован рад на приближавању тржишта пољопривредним произвођачима. Такође, даљи развој Зелене зоне представља формирање пољопривредне берзе у источном делу зоне, као подстицај удруживању и сарадњи са привредним капацитетима у Зеленој зони.

У тренутку када пољопривредним произвођачима обезбедимо сигуран пласман, можемо очекивати и удруживање и унапређење производње. Пластеничка производња развијена је на укупно 1.400 ха од укупно 8.500 ха повртњака.

Основни циљ изградње Зелене зоне је привлачење нових инвестиција кроз формирање јединственог пословног модела, обезбеђујући јединствену административну подршку, промоцију и маркетинг, рачуноводство и финансијске улуге, административне и правне услуге, предузетницима који послују у зони, као и пружање информација потенцијалним домаћим, а нарочито страним инвеститорима о расположивој радној снази, опремљености локација, потенцијалима домаћих партнера, сиорвинској бази, квалитету пољопривредних производа, регионалном тржишту и о свим осталим домаћим ресурсима.

Реализацијом овог пројекта смањиће се број незапослених лица у Јабланичком округу којих је, по подацима НСЗ из јануара 2012. године, било 339.289, од тога у граду Лесковцу 23.356. Оно што је забрињавајуће је да је највећа стопа незапослености у старосној групи од 35-39 година, и највећи број од ових лица (42,88%) чека прво запослење.

Производњом и продајом свежег и смрзнутог воћа и поврћа, прехрамбених производа великим трговинским ланцима, побољшаће се конкурентност локалне привреде и предузетника, који ће обезбедити пласман својих производа на целој територији Србије, а и шире у региону.

Укупна вредност пројекта је 1.562.710 евра. Прва и друга фаза инфраструктурног опремања су завршене. Изградња кружног тока је у фази реализације (уговарање радова). Завршетак повезивање Зелене зоне са магостралним путем -децембар 2012.

Пројекат „Видљивост Зелене зоне" доприносу повећању видљивости ове индустријске зоне код потенцијалних инвеститора и партнерских компанија, као и код домаћих пољопривредних произвођача, њихових удружења и кластера.

Пошто су ово две различите циљне групе, за њих су предвиђени различити маркетиншки и промотивни алати и канали. Инвеститорима ће бити упућено позивно писмо преко амбасада земаља ЕУ, држава бивше Југославије. Такође ће бити упућено и позивно писмо заједничким привредним коморама које функционишу у Србији.

Један од облика сарадње ће бити и учешће на међународним и домаћим сајмовима, где ће Зелена зона бити представљена на заједничком штанду са СИЕП-ом или самостално.

У оквиру пројекта предвиђена је и израда сајта са најбитнијим информацијама о простору, окружењу и могућностима пословања. Сајт ће бити доступан домаћим и страним &нбсп;инвеститорима и заинтересованим произвођачима, кластерима и предузећима која планирају да имају производне капацитете у зони.

Поред електронских облика (ЦД...) пројектом је предвиђена израда штампаних промотивних материјала, која ће се путем различитих канала дистрибуирати.

Пројекат промовише потенцијале пољопривредног сектора целог региона, а најпре Лесковца, Власотинца, Лебана и Бојника.

Финансиран је преко програма ПРОГРЕС и његова укупна вредност је 26.471,48 евра.

------------------------------------------------------------------------------

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" - celina 4b u Leskovcuslika 0

Grad Leskovac i JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac (kao obrađivač) započeli su izradu Plana detaljne regulacije, čija se realizacija finansira na način da se deo finansijskih sredstava obezbeđuje kroz saradnju sa Evropskim PROGRES-om, a deo iz budžeta grada Leskovca. Veći deo aktivnosti projekta preko programa Evropski PROGRES finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Republike Srbije. 

Saradnja sa Evropskim PROGRES-om ostvarena je kroz javni poziv za podnošenje predloga za izradu planova detaljne regulacije. Prijavni obrazac za donaciju (bespovratnu novčanu pomoć) možete preuzeti ovde.slika 1 

Zelena zona kao značajan strateški projekat grada Leskovca u podršci razvoju poljoprivredne proizvodnje, treba da doprinese unapređenju povoljnog poslovnog okruženja grada. Zona se pruža obostrano u odnosu na ranije „državni put I reda br 1 (M1)„ i okvirne je površine oko 100 ha. 

Formiranjem nove agrobiznis zone, savremeno infrastrukurno opremljene sa logistićkom podrškom, pružiće se udobnost i sigurnost u poslovanju svim korisnicima zone. Formiranje specijalizovanih zadruga i udruženja i usklađivanje sa evropskim standardima  treba da rezultira privlacenjem investicija,  uspostavljanjem uslova za otvaranje novih preduzeca i povećanjem broja zaposlenih.  

Aktivnosti na privođenju prostora planiranoj nameni za zapadni deo zone (za koji je u predhodnom periodu urađena planska dokumentacija) su u toku, dok izrada Plana detaljne regulacije predstavlja osnov za buduće aktivnosti u istočnom delu planirane radne zone

.slika 2

Proces izrade plana započet je u avgustu 2015.godine, a realizovaće se u periodu od 15 meseci kroz sledeće korake, koji su definisani Zakonom o planiranju i izgradnji:koraci-model

Kroz otvoreni postupak izrade urbanističkog plana koji generiše interese, cilj je uticati na širu planersku zajednicu, uskladiti stručno znanje sa neformalnim saznanjem i podacima koji su ukorenjeni u znanju lokalne zajednice i ostvariti dijalog lokalnih vlasti, donosioca odluka, ekonomskih aktera i pojedinaca. 

Odluku o izradi plana možete preuzeti ovde.

Tabelu sa aktivnostima koje su predviđene projektom, kao i dinamiku napredovanja možete preuzeti ovde.

Sva pitanja, sugestije i primedbe vezane za projekat investitori i šira javnost mogu poslati na e-mail: Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели. .

Pitanja postavljena za vreme ranog javnog uvida i javnog uvida, kao i naši odgovori  na sva postavljena pitanja biće objavljeni na "web" strani nakon isteka ranog javnog uvida, odnosno javnog uvida. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Пројекат у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње
Србија - Бугарска
 

 

Project title

Together the European market - common opportunities for companies in industry "Textiles and clothes" of cross-border region

Заедно на европейския пазар - общи възможности за фирмите от бранш „Текстил и облекло" от трансграничния регион

Заједно на европском тржишту - заједничке могућности за предузећа у индустрији „текстила и одеће" из прекограничног региона

Lead Partner

(name/

country)

Textile and Clothes Branch Organization

Republic of Bulgaria

Браншова организация за текстил и облекло гр. Кюстендил

Република България

Организација за текстилну и одевну делатност
Република Бугарска

Other partner/s

City of Leskovac

Republic of Serbia

Bulgarian Chamber of Commerce and Industry

Republic of Bulgaria

Град Лесковац

Република Сърбия

Българска търговско-промишлена палата

Република България

Град Лесковац

Република Србија

Бугарска привредна комора

Република Бугарска

Priority axis

Axis 2: Enhancing capacity for joint planning, problem solving and development

Приоритетна ос 2: Подобряване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие

Осовина 2: Унапређење капацитета за заједничко планирање, решавање проблема и развој

Area of intervention

2.1. Links and networking on institutional, business and educational levels

Мярка 2.1: Връзки и мрежи на институционално, бизнес и образователно ниво

2.1. Везе и умрежавање на институционалним пословним и образовним нивоима

Duration (in months)

12

12

12

Total budget (in €)

171192.16 euro

171192.16 euro

171192.16 euro

Project Objectives

Overall objective: To achieve a potent exchange of best practices and collaborative regional planning and to ensure that the companies in

the textile and clothing branch operating in the border region will be able to make use of the new market opportunities in the larger European Union through a thorough research and analysis of the current state of the clothing industry, the market and the labor resources, as well as to carry out practical transfer of knowledge and experience between the companies in both border countries.

Общата цел: Постигане на активен обмен на добри практики и съвместно регионално планиране и подготовка на фирмите от бранш „Текстил и облекло", работещи в трансграничния регион за съвместно използване на новите пазарни възможности на разширяващия се Европейски съюз, на основата на задълбочено изследване и анализ на сегашното състояние на шивашкото производство, пазара и човешките ресурси, както и на практически трасфер на знания и опит сред фирмите от бранша от двете страни на границата.

Општи циљ: Постићи снажну размену најбољих пракси и регионалног планирања и сарадње како би се осигурало да ће компаније из сектора текстилне и одевне индустрије које послују у пограничном региону моћи да користе нове тржишне могућности широм Европске уније кроз темељна истраживања и анализу тренутног стања одевне индустрије, тржишта и радне снаге, као и извршити практичан трансфер знања и искустава између компанија у обе пограничне земље.  


Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија.

* Ова публикација је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз "ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија" под бројем CCI No 2007CB16IPO006. Јединствено одговорно лице за садржај ове публикације је Град Лесковац, и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма. 

 

Споразум о партнерству

Додатак

Студија и анализа тренутног стања индустрије текстила и одеће у шест пограничних региона Републике Србије

СТРАТЕГИЈА ИЗВОЗА ТЕКСТИЛНЕ И ИНДУСТРИЈЕ ОДЕЋЕ У ПРЕКОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ_СРП

Export Strategy for the textile and clothing industry in the cross-border region Serbia-Bulgaria_ENG

 

 
Program evropskog partnerstava sa opštinama