Агенције ПДФ Штампај Е-пошта

USAID

Америчка агенција за међународни развој (USAID)

је независна агенција савезне владе на чијем челу се налази Администратор којег именује Председник. УСАИД је задужена за пружање економске и хуманитарне помоћи у читавом свету, а Државни секретар јој даје опште смернице у вези са спољном политиком.

Историја УСАИДа сеже до Маршаловог плана за реконструкцију Европе након Другог светског рата. Председник Џон Ф. Кенеди је 1961. године потписао Закон о међународној помоћи и извршном уредбом основао Агенцију. УСАИД је од тада основна агенција САД за пружање помоћи у преко 100 земаља у четири светске регије: афричке земље јужно од Сахаре, Азија и Блиски исток, Латинска Америка и Кариби, и Европа и Евроазија.

Стратегија за Европу и Евроазију усмерена је на три главне области: економско реструктуирање и развој, демократија и локална управа, и изазови транзиције који су специфични за сваку земљу. Поред тога, УСАИД има приступ сарадње међу секторима који је осмишљен тако да решава кључне проблеме у условима који се стално мењају, док у исто време доприноси максималном развијању основних демократских вредности.

Пројекат за подстицај економском развоју општина

Подстицај економском развоју општина (МЕГА) је програм за локални економски развој који сарађује са локалним самоуправама настојећи да развије њихове капацитете за подстицај локалног економског раста и запошљавања стварањем климе погодне за процват локалног приватног сектора.

Компоненте програма: 

Пружање подршке Сталној конференцији градова и општина (СКГО) и Националној Алијанси за локални економски развој (НАЛЕД) да успешно заступају остваривање неопходних правних реформи у области локалног економског развоја. 
Изградња капацитета новоформираних канцеларија за локални економски развој (ЛЕР канцеларије) како би били у могућности да стратешки планирају локални економски развој; формулишу и реализују обнову бизниса, припремају програме за задржавање постојећих и привлачање нових фирми; и, путем делотворног маркетинга промовишу своје општине улагачима. 
Развој општинских капацитета у стручним областима попут: 
  • управљање дугом и доказивање кредитне способности,
  • процес приватизације,
  • планирање капиталних инвестиција, управљање имовином,
  • јавне набавке,
  • пружање услуга грађанима/центри за издавање дозвола.

Подстицање раста приватног сектора изградњом мреже главних актера; подршка стварању партнерства јавног и приватног сектора; увођење инструмената и објеката економског развоја као што су:

Пружање подршке расту и ширењу знања и вештине управљања путем обуке; конкрента стручна помоћ кројена према постојећим потребама и ограничена финансијска помоћ у грантовима за подршку реализацији планова; формирање методологија; организовање студијских путовања на којима се може учити о примерима најбоље праксе када је у питању проактивно вођење економског раста. 

Седиште Мисије УСАИДа у Србији и Црној Гори налази се у Београду са представништвом у Подгорици.

УСАИД је донатор званичне презентације града Лесковца кроз програм МЕГА у коме су обухваћене још 20 општина у Србији, а који има за циљ отварење канцеларија за Локални економски развој и промоцију привредних капацитета општина.

Више о агенцији УСАИД-у овде.


Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPAАгенција за страна улагања и промоцију извоза (СИЕПА)

помаже предузећима при обављању пословних и инвестиционих активности у Србији.

СИЕПА врши истраживања и обезбеђује ресурсе како би страни инвеститори могли да донесу праве одлуке и да успешно изврше улагања. Агенција пружа практичну помоћ увозницима производа и услуга из Србије у погледу свих неопходних питања.
СИЕПА је агенција која пружа свеобухватне услуге. Без обзира да ли се ради о порезима, лиценцирању, могућностима инвестирања, дозволама, тарифама, или повезивању увозника са правим произвођачима, СИЕПА је ту да помогне. SIEPPA заснива своје деловање због следећих префенцијарала:
CEFTA је споразум о слободној трговини између земаља Централне и Југоисточне Европе. Овај споразум је од 1. маја 2007. године заменио билатералне споразуме између: Албаније, Босне и Херцеговине, Хрватске, Македоније, Молдавије, Црне Горе, Србије и УНМИК на Косову. Овај споразум прописује да се неће уводити нове увозне царине, односно да се постојеће царине неће повећавати. 
Такође, споразум одређује услове акумулације порекла производа, у том смислу да се сматра да производи извезени из наше земље имају порекло из Србије ако саставни материјали потичу из земаља ЦЕФТА, Европске уније, Исланда, Норвешке, Швајцарске (укључујући и Лихтенштајн), или Турске, али да се такви производи додатно обрађују у Србији, тако да је додата количина материјала већа од количине материјала уграђеног у другим земљама.
Споразум о слободној трговини са Русијом. 

Споразум о слободној трговини између Србије и Русије потписан је августа 2000. године. 

Споразум прописује да се за робу, за коју се може доказати да је пореклом из Србије (више од 50% садржаја из Србије), а у складу са принципима Светске трговинске организације, примењује царина од 1% када је намењена за тржиште Русије. Листа производа на које се не примењује режим о слободној трговини сваке године се мења, а тренутно се на њој налазе: шећер и кондиторски производи, пилетина, нека алкохолна пића, козметички производи, памук, теписи, намештај и моторна возила. 
Србија је једина земља изван Заједнице независних држава, односно бившег Совјетског Савеза, која је потписала овакав споразум са Русијом. 

Европска унија

Србија има преференцијални статус за пласман својих производа са претежним домаћим пореклом на тржиште Европске уније, што значи да производи, сем вина и младог јунећег меса, тзв. "бабy бееф", када се пласирају на тржиште земаља ЕУ не подлежу царини и другим дажбинама.

САД

Спољнотрговинска размена са Сједињеним Америчким Државама великим делом се одвија на основу Генералног система преференцијала (ГСП). ГСП програм омогућава бесцарински увоз више од 4.650 српских производа, укључујући и већину финалних производа и полупроизвода, као и одређених пољопривредних и основних индустријских производа. Овом листом нису обухваћени углавном текстилни и производи од коже, као и обућа. Листа производа се ревидира два пута годишње на основу сугестија америчких произвођача.

Више о активностима агенције за промоцију извоза СИЕППА овде. 


   Агенција за осигурање и финасирање извоза - АOFI

Агенција за осигурање и финансирање извоза обавља послове осигурања и финансирања извоза за српска извозно орјентисана предузећа.

Услуге које АОФИ нуди клијентима су следеће:

Финансирање извозних послова пружањем услуга краткорочног кредитирања

Краткорочно кредитирање подразумева обезбеђивање финансијских средстава на период од шест месеци до годину дана, ради финансирања обртних средстава. 

Програми финансирања извозника су:

- Директно краткорочно финансирање извозника АОФИ обезбеђује краткорочне кредите извозним предузећима која су остварила извоз већи од ЕУР 300.000,00, на годишњем нивоу, по следећим условима:

-Износ од ЕУР 30.000,00 до ЕУР 2.000.000,00, у динарској противвредности;

-Рок отплате од шест месеци до годину дана;

-Каматна стопа од 3% до 5%, у зависности од вредности извоза, бонитета извозника, као и понуђених средстава обезбеђења;

-Једнократна провизија за обраду захтева 0,7% од укупног износа кредита.

-Суфинансирање са пословном банком клијента

-Рефинансирање преко пословне банке клијента

Финансирање извозних послова пружањем услуга факторинга

Факторинг је финансијски инструмент којим фактор (АОФИ) финансира извозна предузећа на основу будућих (недоспелих) потраживања проистеклих из продаје роба или услуга на иностраном и домаћем тржишту.

Корисници факторинга:

- Извозно оријентисана предузећа која остварују годишњи промет од ЕУР 300.000,00, без обзира на величину предузећа, а имају добре вишегодишње програме и квалитетне купце али немају доволјно обртног капитала да финансирају дуже рокове наплате;

- Мала и средња предузећа која послују са великим међународним системима, а немају доволјно лјудских ресурса, као ни финансијску снагу да се додатно задужују на финансијском тржишту;

- Предузећа која воде рачуна о сопственој ликвидности, повећавајући брзину и квалитет наплате, као и обртни капитал за далја улагања, уз истовремено смањење трошкова наплате и могућих губитака;

- Предузећа која нуде робу на одложено плаћање или која започињу посао са новим купцима.

Осигурање извозних потраживања од комерцијалних и некомерцијалних ризика

Осигурање извозних потраживања обезбеђује извознику сигурност и извесност у наплати јер чини наплату осигураног процента извесном. Наиме, у условима савременог сполјнотрговинског пословања домаћа правна лица и предузетници су у обавлјању својих извозних послова изложени многобројним ризицима. Извесност да ће се потраживања по извозним пословима реализовати, предуслов је за нормално пословање и планирање, односно за успешно проширење броја купаца. 

Процедура осигурања:

-Извозник упућује захтев за осигурање извозних потраживања и доставлја неопходну документацију;

-Стручна служба АОФИ доставлја извознику индикативну понуду;

-Уколико се извозник сложи са индикативном понудом, стручна служба АОФИ наручује бонитете за све купце којима клијент даје одложене рокове плаћања;

-Стручна служба АОФИ, анализира бонитете купаца и одређује висине кредитних лимита;

-Извознику се доставлја коначна понуда након које, уколико је извозник прихвати, следи потписивање полисе осигурања.

АОФИ пружа услуге осигурања извозним предузећима, по следећим условима:

-Премијска стопа од 0,3% до 1,5% на износ фактуре;

-Висина премијске стопе зависи од ризика землје купца, уговореног начина и рока плаћања роба и услуга, бонитета купца, привредне гране и обима извоза;

-Полиса осигурања је свеобухватног карактера и сви купци којима осигураник даје одложене рокове плаћања морају бити обухваћени полисом осигурања. 

Издавање гаранција

Подршка кроз гаранције подразумева издавање свих типова гаранција у којима купац тражи неку врсту осигурања која ће покривати извозниково извршење посла. АОФИ издаје гаранције на захтев и по налогу домаћих правних лица и предузетника који су у претходној години остварили извоз већи од ЕУР 300.000,00 по следећим условима:

-Износ до 5% гарантно-осигуравајућег потенцијала;

-Провизија од 0,25% до 0,50% која се наплаћује квартално унапред, на износ који се гарантује или јемчи;

-Једнократна провизија за обраду захтева од 0,1% до 1,5% од износа за који се гарантује или јемчи.

Општи обавезујући услови:

-Остварен извоз у вредности од минимум ЕУР 300.000,00 у претходној години или други одговарајући пропорционални износ остварен у текућој години до тренутка подношења захтева, уз поседовање уговора чији је предмет извозни посао у вредности од минимум ЕУР 300.000,00 у текућој години;

-Остварен позитиван нето резултат пословања у претходној години.

Посебни обавезујући услови:

-Позитивна оцена бонитета подносиоца захтева;

-Позитивна процена референци и искуства извозника у реализацији сличних пројеката;

-Позитивна процена профитабилности извозног пројекта за који се тражи издавање гаранције;

-Позитивна оцена квалитета – сигурности средстава обезбеђења.

  Више о активностима агенције можете наћи  http://www.aofi.rs .

 

 

 
Program evropskog partnerstava sa opštinama