Скупштина града ПДФ Штампај Е-пошта

Седница Скупштине града Лесковца Скупштина града је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти утврђене Уставом, Законом и Статутом, њу чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са Законом и Статутом  Града.

Скупштину града Лесковца представља и заступа председник Скупштине града. У Скупштини града Лесковца у службеној употреби је српски језик и ћирилично писмо у складу са Уставом, Законом и Статутом града.

Конститутивном седницом Скупштине града председава најстарији одборник, који је овлашћен и да сазове конститутивну седницу. Председавајућем у раду помаже најмлађи одборник и секретар Скупштине града из претходног сазива.

Председник Скупштине Града

Председник скупштине градана предлог најмање 1/3  одборника бира се из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине града.

Заменик председника Скупштине

Заменик председника скупштине града бира се на предлог, на начин и по поступку утврђеном за избор председника Скупштине града.

Секретар скупштине 

Кандидата за секретара Скупштине града предлаже председник Скупштине града. Секретар Скупштине града поставља се јавним гласањем.

У Скупштини града образују се одборничке групе у року од 5 дана од дана конституисања Скупштине града. Одборничку групу чине одборници једне политичке странке, коалиције политичких странака, друге политичке организације или групе грађана која има најмање 5 одборника у Скупштини града.

 

Председник скупштине

Радна тела скупштине

 
Program evropskog partnerstava sa opštinama