Градоначелник ПДФ Штампај Е-пошта

Др Горан Цветановић, градоначелник ЛесковцаДр Горан Цветановић 

Датум рођења: 11. 03. 1965. године

Место боравка: Лесковац

 ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ:

2008. године       

Универзитет у Нишу, Медицински факултет, докторске студије из клиничке медицине (пред докторатом);

1984-1990. године                 

Универзитет у Нишу, Медицински факултет – лекар специјалиста интерне медицине;

1979-1983. године

Гимназија “Станимир Вељковић – Зеле”, звање лабораторијски техничар из физике;

1975-1979. године

Основна школа “Светозар Марковић” Лесковац;

НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ:

Усавршавање у Великој Британији, у Лондону, где је боравио и похађао курсеве енглеског језика;

 РАДНО ИСКУСТВО:

Савезни министар без портфеља (до 5. октобра 2000. године);

Два пута председник Скупштине града Лесковца;

Пет пута од 2001. до 2012. године Народни посланик у Републичкој скупштини;

Члан Одбора за здравство и бригу о породици и деци;

Члан Одбора за локалну самоуправу;

Члан делегације Парламентарне скупштине ОЕБС-а;

Први градоначелник Лесковца до 2009. године;

Тренутно обавља функцију градоначелника Лесковца;

 ДОДАТНА ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ:

Течно говори енглески језик;

Познавање рада на рачунару;

Горан Цветановић је коаутор више научних радова из области медицине; 

 НАПОМЕНА:

Прати дешавања у свим сферама друштва;

Први пут у историји парламентаризма, 29. 12. 2009. године поднео оставку на место народног посланика у Скупштини Републике Србије и постаје члан Српске напредне странке;

На првој Изборној скупштини Градског одбора Српске напредне странке бива изабран за његовог председника;

Градоначелник

 • представља и заступа Град; 
 • предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина града; 
 • наредбодавац је за извршење буџета;
 • оснива градску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;
 • усмерава и усклађује рад градских управа;
 • даје сагласност на опште акте којима се уређује број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета града, број и структурa запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета и број и структурa запослених у јавним предузећима Града;
 • доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом или одлуком Скупштине;
 • непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града када га за то одреди Скупштина града; 
 • представља и заступа Градско веће;
 • сазива и води седнице Градског већа;
 • одговара за законитост рада Градског већа;
 • обуставља од примене одлуку Градског већа за коју сматра да није сагласна са законом;
 • подноси извештај Скупштини града о извршавању одлука и других аката Скупштине града, по сопственој иницијативи  или на захтев Скупштине града;
 • поставља и разрешава помоћнике Градоначелника;
 • покреће поступак за оцену уставности или законитости закона и другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
 • подноси жалбу Уставном суду Републике Србије, ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Града онемогућава вршење надлежности Града;
 • предлаже разрешење и избор заменика Градоначелника, односно члана Градског већа;
 • образује стручна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 • одлучује о прибављању опреме мање вредности и потрошног материјала;
 • врши и друге послове утврђене, законом, Статутом и другим актима.

Уколико желите да поставите питање градоначелнику, кликните на линк испод: 

ПОСТАВИТЕ ПИТАЊЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКУ

 
Program evropskog partnerstava sa opštinama