Структура градске власти ПДФ Штампај Е-пошта

 

 

Највиши правни акт Града је Статут којим се ближе уређују начин, услови и облици вршења права и дужности из надлежности Града. Статут доноси Скупштина града већином гласова од укупног броја одборника. У вршењу своје надлежности, Град доноси прописе самостално, у складу са својим правима и дужностима утврђеним Уставом, законом, другим прописима и Статутом.

           Органи Града су: Скупштина града, Градоначелник, Градско веће и Градске управе.

           Скупштина града је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, Законом и Статутом. Скупштину града чини 75 одборника, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са Законом и овим Статутом. Скупштина града има председника Скупштине града.

           Председник скупштине града организује рад Скупштине града, сазива и председава њеним седницама. Председник Скупштине града представлја и заступа Скупштину града пред свим међународним и домаћим субјектима, организацијама и телима. Председник Скупштине града има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавлја своју дужност. Заменик председника Скупштине града бира се и разрешава на исти начин као и председник Скупштине града. Скупштина града има секретара који се стара о обавлјању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине града.

            Извршни органи Града су Градоначелник и Градско веће. 

            Градоначелника бира Скупштина града, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине града. Градоначелник има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавлја своју дужност. Председник Скупштине града предлаже кандидата за Градоначелника. Кандидат за Градоначелника предлаже кандидата за заменика Градоначелника из реда одборника, кога бира Скупштина града на исти начин као и Градоначелника.

           Помоћници Градоначелника покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишлјења у вези са питањима која су од значаја за развој у областима за које су поставлјени и врше друге послове утврђене актом о организацији Градске управе. Помоћнике Градоначелника поставлја и разрешава Градоначелник. У Градској управи може бити поставлјено највише пет помоћника Градоначелника.

            Градско веће чине Градоначелник, заменик Градоначелника, као и 11 чланова Градског већа које бира Скупштина града, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Градоначелник је председник Градског већа.

          Градска управа организује се у више Градских управа за поједине. Број, назив и области за које се образују Градске управе утврђује се актом о организацији градских управа. Радом Градске управе руководи начелник Градске управе. Начелника Градске управе поставлја Градско веће, на основу јавног огласа, на пет година. 

 

 1. Градска управа за урбанизам и стамбено-комуналне послове
 2. Градска управа за инспекцијске послове
 3. Градска управа за финансије
 4. Градска управа за имовину и имовинско правне послове
 5. Градска управа за привреду и пољопривреду
 6. Градска управа за друштвене делатности
 7. Градска управа за заштиту животне средине
 8. Градска управа за опште послове 
 9. Градска управа за послове Градске скупштине и Градског већа 
 10. Градска управа за пружање услуга грађанима – Градски услужни центар
 11. Градска управа за јавне набавке

             За економски развој града Лесковца задужена је Агенција за локални економски развој, која је настала као израз потребе да се формира једна кровна, развојна институција која би директно радила на изградњи економске конкурентности локалне заједнице у цилју поболјшања њене економске и социјалне будућности. Агенција је, формално, настала обједињавањем професионалних, финансијских, материјалних и лјудских потенцијала: Фонда за развој града, Гаранцијског фонда за град Лесковац, Фонда за унапредјење развоја полјопривреде и Фонда за доделу стипендија и награда на територији града Лесковца. Мисија Агенције је, промовисање предузетништва и динамичне предузетничке културе, подршка развоју МСП, подстицање оснивања и развијања задругарства, кооператива и других пословних облика удруживања, стварање услова за отварање нових радних места, као и унапредјење економског амбијента и квалитета живота за  све лјуде у локалној заједници. Основни задаци Агенције су: израда  средњерочних и дугорочних стратегија и планова развоја града, израда конкретних развојних пројеката, управлјање пројектима, умрежавање привредних субјеката и успоставлјање партнерства измедју приватног и јавног сектора, организовање различитих облика саветовања, организовање стручних семинара, израда промотивних материјала, организовано наступање на презентацијама, изложбама и сајмовима, стручна подршка старт-уп предузетницима (обука за  самостално водјење бизниса, подршка у изради пословних планова, и сл.), подршка  оснивању пословних и струковних удружења, услуге инвеститорима преко Инфо-центра. 

 
Program evropskog partnerstava sa opštinama