Локална самоуправа ПДФ Штампај Е-пошта

Статут Града Лесковца

Највиши правни акт Града је Статут којим се ближе уређују начин, услови и облици вршења права и дужности из надлежности Града. Статут доноси Скупштина града већином гласова од укупног броја одборника. У вршењу своје надлежности, Град доноси прописе самостално, у складу са својим правима и дужностима утврђеним Уставом, законом, другим прописима и Статутом.

Органи града

Органи Града су: Скупштина града, Градоначелник, Градско веће и Градске управе.

Скупштина града

Скупштина града је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, Законом и Статутом. Скупштину града чини 75 одборника, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са Законом и овим Статутом. Скупштина града има председника Скупштине града.

Председник скупштине

Председник скупштине града организује рад Скупштине града, сазива и председава њеним седницама. Председник Скупштине града представља и заступа Скупштину града пред свим међународним и домаћим субјектима, организацијама и телима. &нбсп; Председник Скупштине града има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Заменик председника Скупштине града бира се и разрешава на исти начин као и председник Скупштине града. Скупштина града има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине града.

Извршни органи града

Извршни органи Града су Градоначелник и Градско веће. 

Градоначелник

Градоначелника бира Скупштина града, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине града. Градоначелник има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Председник Скупштине града предлаже кандидата за Градоначелника. Кандидат за Градоначелника предлаже кандидата за заменика Градоначелника из реда одборника, кога бира Скупштина града на исти начин као и Градоначелника.

Помоћници

Помоћници градоначелника покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у областима за које су постављени и врше друге послове утврђене актом о организацији Градске управе. Помоћнике Градоначелника поставља и разрешава Градоначелник. У Градској управи може бити постављено највише пет помоћника Градоначелника.

Градско веће

Градско веће чине Градоначелник, заменик Градоначелника, као и 11 чланова Градског већа које бира Скупштина града, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Градоначелник је председник Градског већа.

Градска управа

Градска управа организује се у више Градских управа за поједине. Број, назив и области за које се образују Градске управе утврђује се актом о организацији градских управа. Радом Градске управе руководи начелник Градске управе. Начелника Градске управе поставља Градско веће, на основу јавног огласа, на пет година. 

 
Program evropskog partnerstava sa opštinama