baner_LE.jpg

Профил града Лесковца

Водич за инвеститоре

Водич за инвеститоре

Буџет града

Vodič kroz upravu

Питања грађана

 

Optimus 

Optimus 

Заменик градоначелника ПДФ Штампај Е-пошта
    

Заменик градоначелника

Име и презиме: Драган Јовановић

Датум и место рођења: 23.12.1958.год

Место и адреса становања:
 Лесковац, Др Владе Михајловића 9

Образовање: Медицински факултет Ниш,1982 .год.
                        Специјализација из урологије, Медицински факултет Београд, 1990.год.
                     
Страни језик: Енглески 


Радна организација:
 Општа болница Лесковац
                                    Служба за урологију

Тренутна позиција: Шеф оперативног тима

Раније позиције: Начелник Службе за урологију 
                            Члан Председништва СЛД’а 
                            Председник статутарне комисије СЛФС’а на нивоу Републике

Остали подаци: Аутор више стручних радова из области урологије, гинекологије, хирургије и ортопедије. Стручно усавршавање у више наврата по специјализацији обављао у  земљи и иностранству
                        Један од оснивача странке Глас разума, 2005.год
                        Кандидат за градоначелника у два наврата, 2006., 2012.
                        Председник ГО Јединствене Србије, 2008

Ожењен, отац двоје деце 

 

Заменик градоначелника у одсуству градоначелника:

 • представља и заступа Град; 
 • предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина града; 
 • наредбодавац је за извршење буџета;
 • оснива градску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;
 • усмерава и усклађује рад градских управа;
 • даје сагласност на опште акте којима се уређује број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета града, број и структурa запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета и број и структурa запослених у јавним предузећима Града;
 • доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом или одлуком Скупштине;
 • непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града када га за то одреди Скупштина града; 
 • представља и заступа Градско веће;
 • сазива и води седнице Градског већа;
 • одговара за законитост рада Градског већа;
 • обуставља од примене одлуку Градског већа за коју сматра да није сагласна са законом;
 • подноси извештај Скупштини града о извршавању одлука и других аката Скупштине града, по сопственој иницијативи  или на захтев Скупштине града;
 • поставља и разрешава помоћнике Градоначелника;
 • покреће поступак за оцену уставности или законитости закона и другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
 • подноси жалбу Уставном суду Републике Србије, ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Града онемогућава вршење надлежности Града;
 • предлаже разрешење и избор заменика Градоначелника, односно члана Градског већа;
 • образује стручна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 • одлучује о прибављању опреме мање вредности и потрошног материјала;
 • врши и друге послове утврђене, законом, Статутом и другим актима.

Заменик Градоначелника је члан Градског већа по функцији.

Градоначелник

 
Program evropskog partnerstava sa opštinama