baner_LE.jpg

Профил града Лесковца

Водич за инвеститоре

Водич за инвеститоре

Буџет града

Vodič kroz upravu

Питања грађана

 

Optimus 

Optimus 

Регионална привредна комора ПДФ Штампај Е-пошта

Regionalna privredna komora Регионална привредна комора Лесковац је самостална невладина, пословностручна, професионална и интересна асоцијација свих производних, трговинских и услужних предузећа, банака, финансијских институција и других правних и физичких лица, која обављају регистровану привредну делатност на територији Јабланичког и Пчињског округа.

 

У циљу повећања производње на савременим основама и бржег и јаснијег укључивања привреде овог Подручја у светске производне и трговинске токове, основни задатак Коморе је остваривање привредне сарадње са светом, информисање иностраних партнера о привредним и туристичким могућностима овог Подручја, прикупљање, обрада и дистрибуција информација о понуди и тражњи роба и усиуга, заступање заједничких интереса чланица пред државним органима, подстицање развоја менаџмента у предузећима свих видова својине, подстицање научно-технолошког развоја и квалитета услуга, као и подстицање примене светских достигнућа у технологијама, квалитету и стандардима, иновирање знања кадрова у привреди и унапредјење система инфоимисања у привреди.

Regionalna privredna komora Од формиирања до наших дана Подручје Регионалне привредне коморе Лесковац стално мења своју просторно-функционалну структуру и регионално функционална својства. Интензитет ових својстава одређен је деловањем мноштва фактора, од којих су посебно значајне друштвено-политичке околности и развој свеукупне инфраструктутне мреже. Захваљујући сплету разнородних утицаја регионалног и националног карактера подручје Коморе Лесковац се развило у средиште знатног функционалног капацитета и значаја са становишта укупног повезивања са подручјима и државама у окружењу.

Захваљујући сплету разнородних утицаја регионалног и националног карактера подручје Коморе Лесковац се развило у средиште знатног функционалног капацитета и значаја са становишта укупног повезивања са подручјима и државама у окружењу.

У циљу бржег  укључивања у светске привредне и финансијске токове привредни субјекти Подручја Регионалне привредне коморе Лесковац усмерили су своју производну и развојну концепцију захтевирна пробирљивог светског тржиста. На овакву концепцију развоја поред економске логике знатан утицај имају и климатски услови, географски положај и природни предуслови за развој пољопривреде, индустрије, бањског туризма, трговине, саобраћаја и других привредних делатности.

Привреда Подручја Коморе Лесковац заинтересована је за развој билатералних односа на свим секторима привредјивања, а посебно у делу повезивања знања и технологија ради производње за заједнички наступ на трећа тржишта. Ово тим пре што су постојећи привредни потенцијали, рудна и шумска богатства изазовна за остваривање свих могућих облика сарадње са партнерима из иностранства.

Regionalna privredna komora

Подручје Коморе Лесковац налази се на Југу Србије и највећим својим делом граничи се са Македонијом и Бугарском. Распрострањено је на 6.290 квадратних километара. По конфигурацији терена спада у брдско-планинска подручја и погодно је за ратарску и сточарску производњу. Под пољопривредним површинама налази се 367.274 хектара, а под шумама 234.500 хектара.

Детаљније о Регионалној привредној комори

 
Program evropskog partnerstava sa opštinama