Градско веће ПДФ Штампај Е-пошта

Опште одредбe o раду Градског већа

Пословником о раду Градског већа ближе се уређује организација и начин рада и одлучивања Градског већа и радних тела Градског већа као и друга питања од значаја за рад Градског већа.

Градско веће обавља послове утврђене Законом, Статутом града Лесковца и Одлуком о Градском већу .

 

 

Организација Градског већа

Градско веће чине Градоначелник, заменик Градоначелника, као и 11 чланова Градског већа које бира Скупштина града.

Чланови Градског већа су:

Дејан Цакић, економиста

др Јасмина Ранђеловић

Срећко Стаменковић, дипл. инг. 

Божидар Вучковић, дипл.политиколог

Небојша Коцић, економиста

Братислав Здравковић, пензионер

Јована Тасић, дипл. економиста

Оливер Антанасијевић, дипл. правник

Никола Јаковљевић, предузетник

Бранислав Ђорђевић, дипл.инг. машинства

Горан Стојановић, предузетник. 

Градоначелник је председник Градског већа.

Заменик Градоначелника је члан Градског већа по функцији.

Чланови Градског већа могу бити на сталном раду у Граду.

Градско веће:

 • предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина града;
 • непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града;
 • доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина града не донесе буџет пре почетка фискалне године;
 • врши надзор над радом Градских управа, поништава или укида акте Градских управа који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина града;
 • решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Града;
 • стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
 • поставља и разрешава начелнике Градских управа за поједине области;
 • доноси одлуку о радном времену градских управа
 • доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у Граду;
 • стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима;
 • уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу;
 • одређује делове обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти;
 • даје лиценце за обављање делатности производње и дистрибуције топлотне енергије у складу са законом, даје енергетске дозволе за изградњу и реконструкцију објеката за производњу топлотне енергије снаге преко 1 МВ и објеката за дистрибуцију топлотне енергије;
 • организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Град, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Град и ствара услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач Град;
 • организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;
 • стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима;
 • управља имовином Града и користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању;
 • одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи Града, уз сагласност Републичке дирекције за имовину Републике Србије;
 • закључује уговор о давању на коришћење, односно у закуп непокретности које користи Град;
 • доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа Града, уз сагласност Владе РС;
 • одлучује о распореду службених зграда и пословних просторија које користе органи Града;
 • одлучује о прибављању и отуђењу опреме веће вредности за потребе органа Града, у складу са законом;
 • одлучује о прибављању и отуђењу превозних средстава за потребе рада органа Града, у складу са законом;
 • помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на територији Града,
 • подстиче и помаже развој задругарства;
 • образује радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 • даје сагласност на акта о унутрашњем уређењу и систематизацији Градских управа;
 • даје сагласност на одлуку о ценама, тарифни систем и др.;
 • подноси извештај Скупштини града о извршавању одлука и других аката Скупштине града;
 • доноси Пословник о свом раду;
 • даје сагласност на финансијски план месне заједнице или другог облика месне самоуправе и разматра извештаје о утрошеним средствима месне заједнице или другог облика месне самоуправе;
 • обавља и друге послове у складу са законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима.

Градоначелник представља Градско веће, сазива и води његове седнице.

Јавност рада Градског већа обезбеђује се у складу са законом и Статутом Града.

Радна тела Градског већа

Градско веће за разматрање питања из своје надлежности, давање мишљења и предлога о тим питањима и за обављање одређених задатака из надлежности Градског већа, образује стална и повремена радна тела. Стална радна тела образују се као комисије, а повремена радна тела могу носити и друге називе (комисије, радне групе, савети и сл.). Стална радна тела образују се решењем Градског већа на период од четири године.

Повремена радна тела образују се решењем Градског већа за разматрање појединих питања из надлежности Градског већа која не спадају у делокруг сталних радних тела и њихов мандат престаје извршењем посла и подношењем извештаја Градском већу.

Решењем о образовању повремених радних тела утврђује се њихова надлежност, састав, начин рада, рок за извршење задатaка и број чланова .

Акта Градског већа и његових радних тела

Градско веће у вршењу послова из свог делокруга утврђује предлог Одлуке о буџету града, доноси одлуке, решења, закључке, препоруке, пословник и друга акта и даје мишљења .Радна тела Градског већа из свог делокруга доносе пословник, закључке, препоруке и друга акта.

 
Program evropskog partnerstava sa opštinama