Водич кроз управу ПДФ Штампај Е-пошта

Статутом града се уређује организација, делокруг и начин рада градске управе, начин руковођења и друга питања од значаја за рад градске управе града Лесковца.

Градска управа за урбанизам, грађевинске, комунално стамбене послове, саобраћај и путеве
Градска управа за инспекцијске послове
Градска управа за финансије
Градска управа за имовину и имовинско правне послове
Градска управа за привреду
Градска управа за друштвене делатности
Градска управа за заштиту животне средине
Градска управа за опште послове
Градска управа за послове градске Скупштине и Градског већа
Градска управа за пружање услуга грађанима - Градски услужни центар
 Градска управа за јавне набавке
За вршење послова градске управе у оквиру права и дужности града Лесковца утврђених Уставом, законом и Статутом града Лесковца, образује се више градских управа за поједине области.

Градске управе:

 • припремају нацрте прописа и других аката које доноси скупштина града, градоначелник и градско веће;
 • извршавају одлуке и друге акте скупштине града, градоначелника и градског веће;
 • решавају у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности града;
 • обављају послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката скупштине града;
 • извршавају законе и друге прописе чије је извршавање поверено граду;
 • обавља стручне и друге послове које утврди скупштина града, градоначелник и градско веће;
 • достављају извештај о свом раду на извршавању послова из надлежности града и поверених послова, градоначелнику, Градском већу и Скупштини града по потреби, а најмање једном годишње;
 • овабљају и друге послове утврђене законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима.
Градске управе у обављању управног надзора могу:
 • наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року;
 • изрећи мандатну казну;
 • поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ и поднети захтев за покретање прекршајног поступка;
 • издати привремено наређење, односно забрану;
 • обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за који је тај орган надлежан;
 • предузети и друге мере за које је овлашћена законом, прописом или општим актом.
Рад градске управе организује се тако да се омогући ефикасно остваривање права и интереса грађана. Градска управа дужна је да сваком грађанину обезбеди једнаку правну заштиту у остваривању његових права, обавеза и интереса.
 
Program evropskog partnerstava sa opštinama