baner_LE.jpg

Профил града Лесковца

Водич за инвеститоре

Водич за инвеститоре

Буџет града

Vodič kroz upravu

Питања грађана

 

Optimus 

Optimus 

Подстицајне мере на националном нивоу ПДФ Штампај Е-пошта

1. Агенција за страна улагања и промоцију извоза - SIEPA

Програм привлачења директних инвестиција према  Уредби о условима и начину привлачења директних инвестиција („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14)

Бесповратна финансијска средства се могу доделити домаћим или међународним компанијама за финансирање инвестиционих пројеката у производном сектору, сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине и за стратешке пројекте из области туризма.

Висина средстава која могу бити доделјена одређује се према критеријумима одређеним овом уредбом, у односу на оправдане трошкове улагања или на оправдане трошкове бруто зарада за нова радна места у двогодишњем периоду након реализације инвестиционог пројекта. Висина средстава која могу бити доделјена великим привредним субјектима утврђује се до 50% оправданих трошкова за реализацију инвестиционог пројекта. Висина средстава може да се повећа за мале привредне субјекте за највише 20 процентних поена, а за средње привредне субјекте за највише 10 процентних поена. 

Износ доделјених средстава за улагања преко 50 милиона евра не може бити већи од 25% оправданих трошкова улагања, а за улагања преко 100 милиона евра тај проценат не може бити већи од 17%, оправданих трошкова улагања и утврђује се на следећи начин:

- за оправдане трошкове до 50 милиона евра - до 50% тих трошкова,

- за део оправданих трошкова од 50-100 милиона евра - до 25% тих трошкова,

- за део оправданих трошкова већи од 100 милиона евра - до 17% тих трошкова.


Услови за доделу средстава

Степен развијености

Производња

 

Број радних места (евро)

Вредност инвестиције (евро)

I група

100

1.000.000

II група

100

1.000.000

III група-Лесковац

100

1.000.000

IV група и деваст.

50

500.000

 

 

Услови за доделу средстава

Услуге  које могу бити предмет међународне трговине

Инвестиције у стратешке пројекте из области туризма *

Велики инвестициони пројекти **

 

Средњи инвестициони пројекти ***

Бр. радних места

Вредност инвестиције (евро)

Бр. радних места

Вредност инвестиције (евро)

Бр. радних места

Вредност инвестиције (евро)

Бр. радних места

Вредност инвестиције (евро)

 

20

 

300.000

 

50

 

5.000.000

 

300

 

50.000.000

 

150

 

30.000.000

 

* Стратешки пројекат из области туризма - јесте пројекат из области туризма којим се спроводи Стратегијски мастер план

** Велики инвестициони пројекат - најмање 50 милиона евра и најмање 300 нових радних места у року не дужем од 10 година, да се инвестиција одржи на истом подручју најмање пет година након реализације пројекта, да се број запослених код корисника средстава након реализације инвестиционог пројекта не смањује у периоду од пет година, да редовно исплаћује зараде запосленима у износу који је најмање за 20% (двадесет процената) већи од минималне зараде у РС. 

Најмање 20% од вредности инвестиционог пројекта да буде реализовано најкасније до истека рока од једне године од дана потписивања уговора.

*** Средњи инвестициони пројекат - најмање 30 милиона евра и најмање 150 нових радних места у року не дужем од 10 година, да се инвестиција одржи на истом подручју најмање три године након реализације пројекта,да се број запослених код корисника средстава након реализације инвестиционог пројекта не смањује у периоду од три године , да редовно исплаћује зараде запосленима у износу који је најмање за 20% (двадесет процената) већи од минималне зараде у РС. 

Најмање 10% од вредности инвестиционог пројекта да буде реализовано најкасније до истека рока од једне године од дана потписивања уговора.

Средства могу бити доделјена само под следећим условима:

- да се инвестиција одржи на истом подручју најмање пет година након реализације пројекта, односно најмање три године за мала и средња привредна друштва,

- да се достигнути број запослених код корисника средстава након реализације инвестиционог пројекта не смањује у периоду од три године у случају малих и средњих привредних друштава, односно пет година у случају великих привредних друштава.

Корисник средстава, након постизања пуне запослености сагласно одредбама уговора о додели средстава, дужан је да сваком запосленом редовно исплаћује зараду у складу са прописима којима се уређује радни однос, у износу који је најмање за 20% већи од минималне зараде у Републици Србији прописане за месец који претходи месецу за који се исплаћује зарада.

Јавни оглас припрема и објавлјује Агенција за страна улагања и промоцију извоза. Јавни оглас ће бити објавлјен на интернет страници Владе, Министарства и Агенције, о чему ћемо Вас благовремено обавестити.

 

2. Фонд за развој Републике Србије 

Фонд за развој Републике Србије објавио је Програм кредитирања који се примењује од августа 2014.године. Све потребне информације можете преузети са сајта Фонда за развој

( http://www.fondzarazvoj.gov.rs )  у делу -  кредити и гаранције. 

У наставку се налазе основне информације о најтраженијим кредитима. 

 

2.1  Кредити за почетнике по програму Фонда за 2014.годину

Фонд за развој Републике Србије објавио је Програм кредитирања који се примењује од августа 2014.године. Све потребне информације можете преузети са сајта Фонда за развој 

( http://www.fondzarazvoj.gov.rs  )  у делу -  кредити и гаранције. 

У наставку се налазе основне информације о најтраженијим кредитима.

Кредити за почетнике по програму Фонда за 2014.годину

За предузетнике почетнике

Услови за коришћење средстава:

Право на коришћење ових средстава имају привредни субјекти на подручју Републике Србије, регистрована у Агенцији за привредне регистре од 01.01.2013.године и касније. Кредити се одобравају за изградњу / доградњу / реконструкцију / адаптацију / санацију / куповину пословног простора / производних и индустријских објеката или за куповину нове опреме од овлашћеног дистрибутера или произвођача опреме. 

Кредити се одобравају под следећим условима: 

- у износу од 300.000,00 до 1.500.000,00 динара 

- рок отплате до 5 година, у оквиру којег је грејс период до 1 године 

- каматна стопа је 2 % на годишњем нивоу, уколико је средство обезбеђења кредита гаранција/авалирана меница пословне банке, а у осталим случајевима 3 % на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле 

- месечна / тромесечна отплата кредита 

За правна лица почетнике

Услови за коришћење средстава: 

Право на коришћење ових средстава имају привредни субјекти на подручју Републике Србије, регистрована у Агенцији за привредне регистре од 01.01.2013.године и касније. 

Кредити се одобравају за изградњу / доградњу / реконструкцију / адаптацију / санацију / куповину пословног простора / производних и индустријских објеката или за куповину нове опреме од овлашћеног дистрибутера или произвођача опреме. 

Кредити се одобравају под следећим условима: 

- у износу од 500.000,00 до 3.000.000,00 динара 

- рок отплате до 5 година, у оквиру којег је грејс период до 1 године 

- каматна стопа је 2 % на годишњем нивоу, уколико је средство обезбеђења кредита гаранција /авалирана меница пословне банке, а у осталим случајевима 3 % на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле 

- месечна / тромесечна отплата кредита 

 

2.2 Кредити за предузетнике

Услови за коришћење средстава: 

Право на коришћење ових средстава имају предузетници регистровани у релевантном регистру на подручју Републике Србије, који у претходне две године нису пословали са губитком.

Максимални износ кредита износи 7.000.000,00 динара, а минимални 300.000,00 динара.

Кредитна средства ће се одобравати под следећим условима:

- каматна стопа је 2% на годишњем нивоу, уколико је средство обезбеђења кредита гаранција / авалирана меница пословне банке, а у осталим случајевима 3% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле,

- рок отплате је до 7 године у оквиру којег је грејс перод до 2 године, за инвестиционе пројекте

- рок отплате је до 5 година у оквиру којег је грејс период до 1 године, за трајна обртна средстава

- месечна / тромесечна отплата кредита.

Уколико је корисник кредит привредни субјект из недоволјно развијене јединице локалне самоуправе (где спада и Лесковац), тржишна вредност наведених инструмената обезбеђења у односу на вредност кредита мора да буде 1:1

 

2.3  Инвестициони кредити за правна лица

 Услови за коришћење средстава: 

Право на коришћење средстава Фонда имају привредни субјекти на подручју Републике Србије, који у претходне две године нису пословали са губитком, и то: 

- привредни субјекти који су у већинском приватном или државном власништву, осим јавних предузећа; 

- привредни субјекти који имају учешће друштвеног капитала мање од 40% 

Кредитна средства ће се одобравати под следећим условима: 

- каматна стопа је 2 % на годишњем нивоу, уколико је средство обезбеђења кредита гаранција /авалирана меница пословне банке, а у осталим случајевима 3 % на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле, 

- рок отплате је до 10 година у оквиру кога је грејс период до 2 године 

- месечна/тромесечна отплата кредита 

Минимални износ кредита/гаранције не може бити мањи од 2.000.000,00 динара; максимални износ укупно одобрених кредита/гаранција једном правном лицу са повезаним лицима не може бити већи од 100.000.000,00 динара, осим за правна лица - претежне извознике, код којих максималан износ укупно одобрених кредита/гаранција једном правном лицу са повезаним лицима не може бити већи од 200.000.000,00 динара. 

Уколико је корисник кредита привредни субјект из недоволјно развијене јединице локалне самоуправе (где спада и Лесковац), тржишна вредност наведених инструмената обезбеђења у односу на вредност кредита мора да буде 1:1. 

 

2.4  Кредити за трајна и обртна средства - правна лица

  Услови за коришћење средстава: 

Право на коришћење средстава Фонда имају привредни субјекти на подручју Републике Србије, 

који у претходне две године нису пословали са губитком, и то: 

-      привредни субјекти који су у већинском приватном или државном власништву, осим јавних предузећа;

-      привредни субјекти који имају учешће друштвеног капитала мање од 40% 

Кредитна средства ће се одобравати под следећим условима: 

- каматна стопа је 2% на годишњем нивоу, уколико је средство обезбеђења кредита 

- гаранција/авалирана меница пословне банке, а у осталим случајевима 3% на годишњем нивоу, 

- уз примену валутне клаузуле, 

- рок отплате је до 5 година у оквиру кога је грејс период до 1 године 

- месечна/тромесечна отплата кредита 

Минимални износ кредита/гаранције не може бити мањи од 2.000.000,00 динара; максимални износ укупно одобрених кредита/гаранција једном правном лицу са повезаним лицима не може бити већи од 100.000.000,00 динара, осим за правна лица - претежне извознике, код којих максималан износ укупно одобрених кредита/гаранција једном правном лицу са повезаним лицима не може бити већи од 200.000.000,00 динара. 

 

3. Агенција за осигурање и финансирање извоза - АОФИ

  Агенција за осигурање и финансирање извоза обавлја послове осигурања и финансирања извоза за српска извозно оријентисана предузећа.

Услуге које АОФИ нуди клијентима су следеће:

 

3.1  Финансирање извозних послова пружањем услуга краткорочног кредитирања;

Краткорочно кредитирање подразумева обезбеђивање финансијских средстава на период од шест месеци до годину дана, ради финансирања обртних средстава. 

Програми финансирања извозника су:

- Директно краткорочно финансирање извозника АОФИ обезбеђује краткорочне кредите извозним предузећима која су остварила извоз већи од ЕУР 300.000,00, на годишњем нивоу, по следећим условима:

- Износ од ЕУР 30.000,00 до ЕУР 2.000.000,00, у динарској противвредности;

- Рок отплате од шест месеци до годину дана;

- Каматна стопа од 3% до 5%, у зависности од вредности извоза, бонитета извозника, као и понуђених средстава обезбеђења;

- Једнократна провизија за обраду захтева 0,7% од укупног износа кредита.

- Суфинансирање са пословном банком клијента

- Рефинансирање преко пословне банке клијента

 

3.2 Финансирање извозних послова пружањем услуга факторинга;

Факторинг је финансијски инструмент којим фактор (АОФИ) финансира извозна предузећа на основу будућих (недоспелих) потраживања проистеклих из продаје роба или услуга на иностраном и домаћем тржишту.

Корисници факторинга:

- Извозно оријентисана предузећа која остварују годишњи промет од ЕУР 300.000,00, без обзира на величину предузећа, а имају добре вишегодишње програме и квалитетне купце али немају доволјно обртног капитала да финансирају дуже рокове наплате;

- Мала и средња предузећа која послују са великим међународним системима, а немају доволјно лјудских ресурса, као ни финансијску снагу да се додатно задужују на финансијском тржишту;

- Предузећа која воде рачуна о сопственој ликвидности, повећавајући брзину и квалитет наплате, као и обртни капитал за далја улагања, уз истовремено смањење трошкова наплате и могућих губитака;

- Предузећа која нуде робу на одложено плаћање или која започињу посао са новим купцима.

 

3.3 Осигурање извозних потраживања од комерцијалних и некомерцијалних ризика;

Осигурање извозних потраживања обезбеђује извознику сигурност и извесност у наплати јер чини наплату осигураног процента извесном. Наиме, у условима савременог сполјнотрговинског пословања домаћа правна лица и предузетници су у обавлјању својих извозних послова изложени многобројним ризицима. Извесност да ће се потраживања по извозним пословима реализовати, предуслов је за нормално пословање и планирање, односно за успешно проширење броја купаца.

 
Процедура осигурања:
 
-Извозник упућује захтев за осигурање извозних потраживања и доставлја неопходну документацију;
-Стручна служба АОФИ доставлја извознику индикативну понуду;
-Уколико се извозник сложи са индикативном понудом, стручна служба АОФИ наручује бонитете за све купце којима клијент даје одложене рокове плаћања;
-Стручна служба АОФИ, анализира бонитете купаца и одређује висине кредитних лимита;
-Извознику се доставлја коначна понуда након које, уколико је извозник прихвати, следи потписивање полисе осигурања. 

АОФИ пружа услуге осигурања извозним предузећима, по следећим условима:

- Премијска стопа од 0,3% до 1,5% на износ фактуре;

- Висина премијске стопе зависи од ризика землје купца, уговореног начина и рока плаћања роба и услуга, бонитета купца, привредне гране и обима извоза;

- Полиса осигурања је свеобухватног карактера и сви купци којима осигураник даје одложене рокове плаћања морају бити обухваћени полисом осигурања.

 

3.4  Издавање гаранција

Подршка кроз гаранције подразумева издавање свих типова гаранција у којима купац тражи неку врсту осигурања која ће покривати извозниково извршење посла. АОФИ издаје гаранције на захтев и по налогу домаћих правних лица и предузетника који су у претходној години остварили извоз већи од ЕУР 300.000,00 по следећим условима:

Износ до 5% гарантно-осигуравајућег потенцијала;

Провизија од 0,25% до 0,50% која се наплаћује квартално унапред, на износ који се гарантује или јемчи;

Једнократна провизија за обраду захтева од 0,1% до 1,5% од износа за који се гарантује или јемчи.

Општи обавезујући услови:

Остварен извоз у вредности од минимум ЕУР 300.000,00 у претходној години или други одговарајући пропорционални износ остварен у текућој години до тренутка подношења захтева, уз поседовање уговора чији је предмет извозни посао у вредности од минимум ЕУР 300.000,00 у текућој години;

Остварен позитиван нето резултат пословања у претходној години.

Посебни обавезујући услови:

Позитивна оцена бонитета подносиоца захтева;

Позитивна процена референци и искуства извозника у реализацији сличних пројеката;

Позитивна процена профитабилности извозног пројекта за који се тражи издавање гаранције;

Позитивна оцена квалитета – сигурности средстава обезбеђења.

 

 

 
Program evropskog partnerstava sa opštinama