baner_LE.jpg

Профил града Лесковца

Водич за инвеститоре

Водич за инвеститоре

Буџет града

Vodič kroz upravu

Питања грађана

 

Optimus 

Optimus 

Подстицајне мере града Лесковца ПДФ Штампај Е-пошта

1.Повољности за закуп грађевинског земљишта у јавној својини 

 

Члан 59 Одлуке о грађевинском земљишту града Лесковца, ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 18/2009, 4/2010, 23/2010, 2/2011, 23/2011, 27/2011 и 1/2012) дефинише да се земљиште може дати у закуп или отуђити ради изградње, јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним огласом а у складу са Законом. 

 Међутим, Члан 62 дефинише могућност да се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп непосредном погодбом, а у случајевима предвиђеним чланом 96. став 9. Закона о планирању и изградњи. 

Чланом 70 дефинисана је могућност да јединица локалне самоуправе може отуђити или дати у закуп грађевинско земљиште по цени која је мања од тржишне цене или дати у закуп грађевинско земљиште без накнаде, уз претходно прибављену сагласност Владе.

Ово право локалне самоуправе дефинисано је и Уредбом Владе Републике Србије о условима и начину под којима локална самоуправа може да отуђи или а у закуп грађевинско земљиште по цени мањој од тржишне, односно без накнаде (Објављена у "Сл. гласнику РС", бр. 13 од 12. марта 2010, 54/11, 21/12, 121/12)

Члан 2. Ове Уредбе дефинише могућност да јединица локалне самоуправе може отуђити или дати у закуп грађевинско земљиште у јавној својини по цени која је мања од тржишне цене или без накнаде, по претходно прибављеној сагласности Владе у складу са Законом о планирању и изградњи. Један од услова за добијање сагласности је и процена да је грађевинско земљиште намењено за изградњу објекта у функцији реализације пројеката економског развоја. 

Услов је да лице коме се земљиште отуђује или даје у закуп нема у власништву, односно закупу оствареном у складу са Законом, друго грађевинско земљиште на коме је предвиђена изградња објекта који може бити у функцији реализације пројеката економског развоја, на територији јединице локалне самоуправе на којој се налази грађевинско земљиште које је предмет отуђења, односно давања у закуп.

Пројекти економског развоја из члана 2. тачка 1) ове уредбе су дефинисани Чланом 3. (пројекти чијом реализацијом се повећава број запослених у привреди за најмање 1% као и пројекти у којима се број запослених у привреди повећава за најмање 0,5%).

Посебну погодност за град Лесковац дефинише Члан 3г:

Јединица локалне самоуправе која на својој територији има више од 100.000 становника може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште чија је површина већа од 25 ари, по цени мањој од тржишне или без накнаде, по претходно прибављеној сагласности Владе у складу са Законом о планирању и изградњи, под условом да је то грађевинско земљиште намењено за изградњу објеката:

 1) из производне делатности који су у функцији реализације пројеката локалног економског развоја;

 2) за обављање услуга у области информационо комуникационих технологија које могу бити предмет међународне трговине.

Стицалац права својине, односно права закупа на грађевинском земљишту из става 1. овог члана, дужан је да у року од три године од дана судске овере уговора о отуђењу, односно уговора о закупу, запосли на свака два ара отуђеног, односно закупљеног грађевинског земљишта, најмање једно лице на неодређено време.

У случају да закупац, не испуни наведену обавезу јединица локалне самоуправе има право да једностарно раскине уговор или закупцу наплати цену, односно закупнину грађевинског земљишта по тржишној цени грађевинског земљишта. 

 

2. Накнаде за уређење грађевинског земљишта

Град Лесковац Одлуком о грађевинском земљишту ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 18/2009, 4/2010, 23/2010, 27/2011 и 2/2012) предвиђа значајна умањења за плаћање накнаде за уређење грађевинског земљишта. Умањење зависи од делатности којом ће се инвеститор бавити (производња,трговина....) и броја радника који ће се запослити  (чл.31 Одлуке):

Висина накнаде за уређивање грађевинског земљишта утврђује на основу следећих критеријума: степена комуналне опремљености, годишњих програма за уређивање грађевинског земљишта, урбанистичке зоне, намене и површине објекта (Члан 10 Одлуке). 

Члан 31 

Накнада за уређење грађевинског земљишта за изградњу привредно-производних објеката и пословних објеката осим за изградњу објеката у којима ће се обављати услужна делатност коцкање и клађење, забавне игре, игре на срећу и барови умањује се за:

- 20% од обрачунате накнаде у пуном износу за конкретну локацију у трећој зони;

- 30% од обрачунате накнаде у пуном износу за конкретну локацију у четвртој зони;

- 50% од обрачунате накнаде у пуном износу за конкретну локацију у петој зони;

У шестој зони накнада за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката из члана 18. Одлуке, наплаћује се 100 дин/м2 (осим за изградњу објеката у којима ће се обављати услужна делатност коцкање и клађење, забавне игре, игре на срећу и барови). 

Право на умањење накнаде има инвеститор објекта који ће се обавезати да запосли одређени број радника, а вредност инвестиције за изградњу објекта није мања 500.000 еура. Умањење се врши у зависности од броја запослених радника, и то: 

1. од 10 до 20 запослених - 10% од обрачунате накнаде у пуном износу за конкретну локацију; 

2. од 20 до 50 запослених - 20% од обрачунате накнаде у пуном износу за конкретну локацију; 

3. од 50 до 100 запослених - 30% од обрачунате накнаде у пуном износу за конкретну локацију; 

4. од 100 до 200 запослених - 40% од обрачунате накнаде у пуном износу за конкретну локацију; 

5. преко 200 запослених - 50% од обрачунате накнаде у пуном износу за конкретну локацију. 

Право на умањење из става 6. овог члана, остварује инвеститор уколико у периоду од 2 године од дана прибављања употребне дозволе за објекат изврши уговорну обавезу о броју и динамици запошљавања. 

Уколико се ради о инвестицијама од ширег значаја за локалну заједницу или ако инвеститор учествује својим средствима за изградњу комуналне инфраструктуре могуће је да Скупштина града донесе одлуку о додатним ослобађањима.

Још једну могућност умањења даје и Члан 53, по коме се висина накнаде умањује за 30% када се уплата изврши у целокупном износу даном потписивања уговора. Инвеститор који отпочне плаћање накнаде у ратама, а затим уплату преосталог дуга изврши ођедном, има право на умањење накнаде за 30% на преостали ревалоризовани износ, под условом да је број недоспелих рата најмање 6 (шест). 


3. Такса за истицање фирме тзв. фирмарина

На основу Одлуке о локалним комуналним таксама ("Сл гласник Града Лесковца.", Бр. 2/2010, 10/2010, 2/2011, 12/2011, 3/2012, 40/2012 и 1/2013) за истицање фирме на пословном простору и ван њега, тзв. фирмарина, такса се утврђује годишње и дефинисана је у тарифном броју 4. 

Од октобра 2012. године  укинута је обавеза плаћања фирмарине малим правним лицима и предузетницима са  приходом мањим од 50 милиона динара годишње. Одлуком за 2013.годину ова одредба остаје на снази. 

- Број донетих решења за комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору за 2012. годину био је 3918, док је након ове измене број издатих решења за 2013. годину 294.

 

4.  Програми субвенција уз подршку Националне службе за запошљавање 

Програми субвенционисања запошљавања град Лесковац је уз подршку Националне службе за запошљавање спровео у 2014. години под доле наведеним условима. У плану је расписивање Јавног позива и у наредним годинама.

4.1  Програм отварања нових радних места

На основу члана 43.  став 1.  тачка  3.  Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10),  члана 11.  став 1. тачка 3.  Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09) и члана 41. Правилника о начину и критеријумима  за спровођење  мера активне политике запошљавања  („Сл. гласник РС“, бр. 12/12 и 20/13) град Лесковац и Национална служба за запошљавање, расписали су 16.06.2014. године, Јавни позив послодавцима за доделу субвенција за отварање нових радних места.

Субвенција се одобрава у једнократном износу, послодавцима који запошљавају до 50 незапослених лица, односно до 19 незапослених лица, када послодавац запошљава особе са инвалидитетом.

Висина субвенције износи 120.000,00 динара по лицу.

Уколико се на новоотвореним радним местима запошљавају особе са инвалидитетом, висина субвенције износи 150.000,00 по особи. 

4.2  Програм самозапошљавања

На основу члана 43.  став 1.  тачка  4.  Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл.  гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), члана 11.  став 1. тачка 3.  Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09) и члана 53. Правилника о начину и критеријумима  за спровођење  мера активне политике запошљавања  („Сл. гласник РС“, бр. 12/12 и 20/13) град Лесковац и Национална служба за запошљавање расписали су 16.06.2014. године, Јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенција за самозапошљавање у 2014. години.

Субвенција за самозапошљавање  додељује  се  незапосленом лицу  у једнократном износу од  160.000,00  динара, односно  200.000,00 динара  за особе  са инвалидитетом,  ради  оснивања  радње, задруге  или другог облика предузетништва или оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос. Незапослено лице које оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност најмање 12 месеци. 

4.3  Програм стручне пракса

На основу члана 43. став 1. тачка 5. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), члан 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 ) и члана 70. Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр.12/12 и 20/13), град Лесковац и Национална служба за запошљавање расписали су 16.06.2014. године, Јавни позив за реализацију Програма стручне праксе у 2014. години.

Током трајања програма стручне праксе Град Лесковац и Национална служба за запошљавање:

1. ангажованим лицима исплаћују новчану помоћ у месечном износу од:

- 20.000,00 динара, а најдуже 12 месеци;

2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне

    болести, у складу са законом, а најдуже 12 месеци.


 
Program evropskog partnerstava sa opštinama