baner_LE.jpg

Профил града Лесковца

Водич за инвеститоре

Водич за инвеститоре

Буџет града

Vodič kroz upravu

Питања грађана

 

Optimus 

Optimus 


Саопштења Огласи и конкурси

бр. докуменata: 3 (у овој категорији)
бр. страница: 1

Огласи и конкурси

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ВОДОВОД'' ЛЕСКОВАЦ -

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

 

На основу члана 29. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 119/12, 116/43 44/14) и Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора ЈКП ''Водовод'' Лесковац, број 06-4/15-I од 12. јуна 2015. године.

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

 

Оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ВОДОВОД''  ЛЕСКОВАЦ

 

Подаци о Јавном предузећу: ЈКП ''Водовод'' Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14 у Лесковцу, Матични број: 07204752 ПИБ:100524193 , Претежна делатност предузећа:36.00– Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде..

 

Радно место: Директор ЈКП ''Водовод'' Лесковац, на период од 4 (четири) године.

 

Услови за именовање директора:

 

1.)    да је пунолетан и пословно способан;

2.)    да је држављанин Републике Србије;

3.)    да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је основано Јавно предузеће;

4.)    да има високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор наука), другог степена (Мастер академске студије, Специјалистичке академске студије, Специјалистичке струковне студије, магистар наука), односно на Основним студијама у трајању од најмање 4 године;

5.)    да има најмање 5 (пет) година радног искуства, од чега 3 (три) године на пословима за које је основано јавно предузеће или најмање 3 (три) године на руководећем положају;

6.)    да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;

7.)    да му није изречена мера безбедности забране обављања делатности које је претежна делатност јавног прдузећа;

8.)    да познаје пословање предузећа;

9.)    да поседује организаторске способности.

 

Место рада: Лесковац, ул.Пана Ђукића бр.14

 

Стручна оспособљеност знање и вештине оцењује се у изборном поступку, увидом у доказе који су приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкурсом.

Рок за подношење пријаве:  Рок за подношење пријаве је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Србије''.

 

Адреса на којој се подносе пријаве: Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се Комисији за именовање директора преко Градске управе за урбанизам и стамбено – комуналне послове града Лесковца, ул. Трг револуције бр.45, у Лесковцу ( зграда ''Осмоспратница'', шести спрат, канцеларија бр. 3), са назнаком за Јавни конкурс за именовање директора ЈКП ''Водовод'' Лесковац.

     

Пријава на Јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву: Пријава за јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и податке о посебним областима знања.

 

Докази који се прилажу уз пријаву:

 

-          извод из матичне књиге рођених;

-          уверење о држављанству;

-          диплома о стручној спреми;

-          исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти којима се доказује да има најмање 5 (пет) година радног искуства, од чега 3 (три) године на пословима за које је основано Јавно предузеће или најмање 3 (три) године на руководећем положају),

-          радна књижица,

-          уверење надлежног суда да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности.

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за именовање директора одбацује Закључком, против кога није допуштена посебна жалба.

 

Информације о конкурсу можете добити на телефон 016/ 212-774 или 016/ 251-964 , сваког радног дана од 11-14 часова,а лице задужено за контакт је Срђан Јовановић.

 

 Број: 06-4/15-I

           

 СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

 

НАПОМЕНА: Скупштина града Лесковца је јавни конкурс за именовање директора ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ВОДОВОД''  ЛЕСКОВАЦ

 објавила у дневном листу “Вечерње новости”, издање од 18.6.2015. године и у “Службеном гласнику Републике Србије”, број 56/2015 од 26.6.2015. године.

 

 

 

 


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,ДОМ'' ЛЕСКОВАЦ -

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

 

На основу члана 29. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 119/12, 116/43 44/14) и Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора ЈП ''Дом'' Лесковац, број 06-4/15-I од  12. јуна 2015. године.

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

 

Оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,ДОМ''  ЛЕСКОВАЦ

 

Подаци о Јавном предузећу: ЈП ''Дом'' Лесковац, у Лесковцу, Матични број: 20580542, ПИБ:10633835, Претежна делатност педузећа: 52.21 – Услуге у друмском саобраћају.

 

Радно место: Директор ЈП ''Дом'' Лесковац, на период од 4 (четири) године.

 

Услови за именовање директора:

 

1.)    да је пунолетан и пословно способан;

2.)    да је држављанин Републике Србије;

3.)    да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је основано Јавно предузеће;

4.)    да има високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор наука), другог степена ( Мастер академске студије, Специјалистичке академске студије, Специјалистичке струковне студије, магистар наука), односно на Основним студијама у трајању од најмање 4 године;

5.)    да има најмање 5 (пет) година радног искуства, од чега 3 (три) године на пословима за које је основано јавно предузеће или најмање 3 (три) године на руководећем положају;

6.)    да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;

7.)    да му није изречена мера безбедности забране обављања делатности које је претежна делатност јавног прдузећа;

8.)    да познаје пословање предузећа;

9.)    да поседује организаторске способности.

 

Место рада: Лесковац.

 

Стручна оспособљеност знање и вештине оцењује се у изборном поступку, увидом у доказе који су приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкурсом.

Рок за подношење пријаве:  Рок за подношење пријаве је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Србије''.

 

Адреса на којој се подносе пријаве: Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се Комисији за именовање директора преко Градске управе за урбанизам и стамбено – комуналне послове града Лесковца, ул.Трг револуције бр.45, у Лесковцу ( зграда ''Осмоспратница'', шести спрат, канцеларија бр. 3), са назнаком за Јавни конкурс за именовање директора ЈП ''Дом“Лесковац.

     

Пријава на Јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву: Пријава за јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и податке о посебним областима знања.

 

Докази који се прилажу уз пријаву:

 

-          извод из матичне књиге рођених;

-          уверење о држављанству;

-          диплома о стручној спреми;

-          исправе којима се доказује радно искуство ( потврде или други акти којима се доказује да има најмање 5 (пет) година радног искуства, од чега 3 (три) године на пословима за које је основано Јавно предузеће или најмање 3 (три) године на руководећем положају),

-          радна књижица,

-          уверење надлежног суда да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности.

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за именовање директора одбацује Закључком против кога није допуштена посебна жалба.

 

Информације о конкурсу можете добити на телефон 016/ 212-774 или 016/ 251-964 , сваког радног дана од 11-14 часова,а лице задужено за контакт је Срђан Јовановић.

 

Број: 06-4/15-I

  

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

 

                                                                                           

НАПОМЕНА: Скупштина града Лесковца је јавни конкурс за именовање директора ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,ДОМ''  ЛЕСКОВАЦ објавила у дневном листу “Вечерње новости”, издање од 18.6.2015. године и у “Службеном гласнику Републике Србије”, број 56/2015 од 26.6.2015. године.

 

 


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ГРДЕЛИЦА'' У ГРДЕЛИЦИ -

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

 

На основу члана 29. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 119/12, 116/43 44/14) и Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора ЈKП ''Грделица'' у Грделици, број 06-4/15-I од 12. јуна 2015. године.

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

 

Оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ГРДЕЛИЦА''  У ГРДЕЛИЦИ

 

Подаци о Јавном предузећу: ЈКП ''Грделица'' у Грделици, ул. Речица бр.5 Матични број: 17006312 ПИБ:100539058 , Претежна делатност педузећа: 3600– Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

 

Радно место: Директор ЈКП ''Грделица'' Грделица, на период од 4 (четири) године.

 

Услови за именовање директора:

 

1.)    да је пунолетан и пословно способан;

2.)    да је држављанин Републике Србије;

3.)    да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је основано Јавно предузеће;

4.)    да има високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор наука), другог степена (Мастер академске студије, Специјалистичке академске студије, Специјалистичке струковне студије, магистар наука), односно на Основним студијама у трајању од најмање 4 године;

5.)    да има најмање 3 (три) година радног искуства,

6.)    да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;

7.)    да му није изречена мера безбедности забране обављања делатности које је претежна делатност јавног прдузећа;

8.)    да познаје пословање предузећа;

9.)    да поседује организаторске способности.

 

Место рада: Грделица, ул.Речица бр.5

 

Стручна оспособљеност знање и вештине оцењује се у изборном поступку, увидом у доказе који су приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкурсом.

Рок за подношење пријаве:  Рок за подношење пријаве је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Србије''.

 

Адреса на којој се подносе пријаве: Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се Комисији за именовање директора преко Градске управе за урбанизам и стамбено – комуналне послове града Лесковца, ул. Трг револуције бр.45, у Лесковцу ( зграда ''Осмоспратница'', шести спрат, канцеларија бр. 3), са назнаком за Јавни конкурс за именовање директора ЈКП ''Грделица '' Грделица.

     

Пријава на Јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву: Пријава за јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и податке о посебним областима знања.

 

Докази који се прилажу уз пријаву:

 

-          извод из матичне књиге рођених;

-          уверење о држављанству;

-          диплома о стручној спреми;

-          исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти којима се доказује да има најмање 3(три) година радног искуства.

-          радна књижица,

-          уверење надлежног суда да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности.

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за именовање директора одбацује Закључком, против кога није допуштена посебна жалба.

 

Информације о конкурсу можете добити на телефон 016/ 212-774 или 016/ 251-964 , сваког радног дана од 11-14 часова,а лице задужено за контакт је Срђан Јовановић.

 

Број: 06-4/15-I

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

 

                                                                                           

НАПОМЕНА: Скупштина града Лесковца је јавни конкурс за именовање директора ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ГРДЕЛИЦА'' У ГРДЕЛИЦИ објавила у дневном листу “Вечерње новости”, издање од 18.6.2015. године и у “Службеном гласнику Републике Србије”, број 56/2015 од 26.6.2015. године.

 

Program evropskog partnerstava sa opštinama